Rusomsorg

Hvert år dør nesten 300 mennesker av overdoser fra ulovlige rusmidler og omtrent 350 mennesker dør av alkoholrelaterte skader. Rusproblemer er et samfunnsproblem, ikke et individuelt problem. Forebygging av misbruk av rusmidler dreier seg om mer enn ruspolitikk alene. Et godt og inkluderende samfunn er den viktigste forutsetningen for å forebygge misbruk.

Vi må styrke behandlingsapparatet for dem som får rusproblemer. Det vil dessverre alltid finnes misbruk, og mange med rusproblemer vil aldri bli friske. Rusomsorg handler derfor også om å bedre helsetilstanden til utsatte grupper gjennom skadereduserende tiltak.

Samfunnets ressurser må brukes på oppfølging og hjelp til dem som trenger det, ikke straff. SV vil derfor avkriminalisere bruk av ulovlige rusmidler. Ingen får noe bedre liv av å få straff på toppen av alle andre problemer. Straff står i veien for oppfølging av ungdom og utsatte grupper. Ungdom kan vegre seg for å søke hjelp hos voksenpersoner i frykt for konsekvensene av eventuelle lovbrudd.

Alkohol er et svært helseskadelig rusmiddel, og det er viktig med en streng regulering. SV vil bevare vinmonopolordningen og føre en avgifts- og skjenkepolitikk som vektlegger forebygging av alkoholskader.

SV vil:

Les også: Avkriminalisering