open menu

Fritidstilbud for barne- og ungdomsbefolkningen i hele Oslo

Oslo kommune har lavest andel fritidsklubber per innbygger i landet. Når flere og flere ungdommer bor trangt sammen med flere søsken, og familier har dårlig økonomi blir det enda viktigere at rammene utenfor skolen, på ungdommenes fritid, er trygge arenaer med meningsfulle tilbud.

Fattigdom, dårlige levekår og utenforskap er viktige årsaker til vold og kriminalitet. Ungdom i Oslo forteller om en hverdag der mye av fritiden blir brukt utendørs. Når fritidstilbudene stenger for tidlig eller skolen er stengt i feriene, blir de hengende ute på gata. Økende ungdomskriminalitet, rekruttering av ungdom til å selge narkotika, frafallsproblematikk og økt press på unges psykiske- og fysiske helse krever tiltak.

Ungdomstiden er en sårbar periode, og vi må styrke innsatsen for en bedre ungdomstid. Barn og unge skal, uavhengig av foreldrenes bakgrunn, få like gode muligheter til å tilegne seg kunnskap og utvikle sine talenter, holdninger og verdier. Derfor er lik tilgang til meningsfulle og trygge møteplasser i ungdommenes lokalmiljø, uavhengig av egen økonomi, viktig. I tillegg er det avgjørende å sikre nærvær av trygge og gode voksne i fritidstilbudene.

For å være sikre på at disse fritidstilbudene og møteplassene faktisk treffer de vi ønsker å nå, er det helt avgjørende at tilbudene utvikles i samarbeid med barn og unge selv. Det at barn og unge aktivt inkluderes i utviklingen av nye tilbud og i beslutningsprosesser gjør at vi får på plass tilbud som faktisk blir brukt, det skaper eierskap og samhold og kan gi barn og unge verdifulle erfaringer med å få ansvar og oppleve mestring. Det er viktig at barn og unge fra ulike bakgrunner og med ulike erfaringer inkluderes, slik at man utvikler tilbud som favner bredest mulig.

SV i byråd har allerede gjennomført en rekke tiltak for å forbedre forholdene til ungdom i Oslo:

 • I 2018 fikk over 1200 flere unge i Oslo sommerjobb som følge av byrådets satsing, fordi tidlig arbeidserfaring er viktig og fordi sommerferien er en periode da mange unge hverken har skole eller ferieplaner.
 • Nå finnes det fritidsklubber i alle bydeler igjen. Fritidsklubb i Vestre Aker (Hovseter) ble gjenåpnet høsten 2018.
 • Flere bad og idrettsanlegg er bygget eller rehabilitert.
 • Bibliotekene på Furuset, Tøyen, Bjerke, Røa, Stovner og Grünerløkka er oppgradert, og det er innført “meråpningstid” på åtte bibliotek i Oslo, fordi bibliotekene er en viktig gratis møteplass og kilde til kunnskap, kultur og litteratur for alle.
 • Bomiljøet i kommunale gårder er bedret i syv bydeler. Det betyr at uteområdene er rustet opp med lekeapparater, belysning, plantekasser og utemøbler, og det foregår nå aktiviteter som leksehjelp, ferieturer og nabolagsfester, for at barn og unge skal få et bedre og tryggere oppvekstmiljø.

Likevel er ungdom en gruppe vi ønsker å rette et spesielt fokus på i årene som kommer. Ungdom skal ikke måtte henge på gata i mangel på steder å være på kveldstid og på den måten lettere havne i kriminelle miljø. I følge artikkel 31 i Barnekonvensjonen har alle barn rett til hvile, fritid og lek, uansett hva slags familie de kommer fra eller hvor god økonomi de har. Å legge til rette for et godt fritidstilbud for alle barn og unge i Oslo handler derfor både om barns rettigheter, men også om å utjevne urettferdige forskjeller og bedre levekårene til lavinntektsfamilier.

For å få ut informasjonen om tilbudene ønsker vi at Oslo kommune, i samarbeid med UngInfo og ideell sektor, sikrer god og tilgjengelig informasjon, spesielt på digitale flater.

Oslo SV vil prioritere disse sju tiltakene for å forebygge utenforskap og manglende fritidstilbud og:

 • Sørge for fast og forutsigbar finansiering av fritidstilbud.
 • Jobbe sammen med ideelle organisasjoner og på tvers av bydelene for å få på plass bydelsovergripende fritidstilbud. Vennskap og interesser følger ikke alltid bydelsgrensene.
 • Ha gode, involverende, høringsprosesser i alle bydeler for å fange opp behov og ønsker slik at fritidstilbudet kan tilpasses lokale forhold og ungdommers interesse.
 • Prioritere sommeråpne bibliotek og vil jobbe for bygging av bibliotek i flere bydelsområder. Bibliotekene er viktige tilbud som må være åpne i feriene og etter skoletid.
 • Utvide sommerjobbtilbudet til ungdommer i Oslo og gjøre ordningen permanent. Samarbeid med frivillighet, ideelle organisasjoner og næringslivet kan styrke ordningen.
 • Utvide ordningen med aktivitetskort til ungdommer utprøvd i blant annet Gamle Oslo til flere bydeler. Oslo SV vil jobbe for at kortet også skal kunne brukes til kulturtilbud. Vi vil lære av erfaringene fra Reykjavik på Island der alle barn fra 6 – 18 år får et fritidsaktivitetskort som subsidierer en fritidsaktivitet. Oslo SV ønsker etterhvert å gjennomføre et forsøksprosjekt med et universelt fritidsaktivitetskort.
 • Samarbeide med idretten i flere bydeler om å prøve ut gratis tilgang slik at ungdom kan drive egenorganisert aktivitet i kveldsåpne idrettshaller/gymsaler med voksenpersoner tilstede.

Uttalelse vedtatt av representantskapet i Oslo SV, 21.05 2019

Del dette