open menu

Vedtekter

Fredrikstad SV-vedtekter

Fredrikstad SV Vedtekter. Vedtatt 2009

VEDTEKTER

§ 1. Fredrikstad Sosialistisk Venstreparti er en lokalorganisasjon av Sosialistisk Venstreparti (SV).

§ 2. Sentrale vedtekter ligger til grunn for disse vedtektene. Dersom disse vedtektene går utover, eller kommer i konflikt med SVs generelle vedtekter, gjelder de sentrale vedtektene.

§ 3. Fredrikstad Sosialistiske Venstrepartis (heretter kalt Fredrikstad SV) høyeste myndighet, er årsmøtet som holdes innen utgangen av februar hvert år. Dersom særlige grunner foreligger, kan lokallagsstyret fastsette annet tidspunkt for årsmøtet.

§ 4. Årsmøtet

Årsmøtet er Fredrikstad SVs høyeste organ.

Årsmøtet i Fredrikstad SV er åpent for alle medlemmer av Fredrikstad SV og Fredrikstad Sosialistisk Ungdom (heretter kalt FSU). FSU kan velge inntil 5 representanter som har tale-, forslags- og stemmerett.

Kunngjøring av årsmøtet sendes alle medlemmene senest 30 dager før møtet. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes styret senest 14 dager før møtet. Innkalling til årsmøtet med dagsorden sendes ut senest 7 dager før møtet.

Årsmøtet skal minst behandle beretning, revidert regnskap, arbeidsplan, budsjett, innkomne forslag og foreta valg av styre med varamedlemmer og 2 revisorer.

Valgkomité på minst 3 personer for påfølgende år.

Årsmøtet kan velge:

Internettkontakt

Redaktør medlemsavis

Internasjonal kontakt/utvalg

Miljøpolitisk kontakt/utvalg

Det kan også velges andre kontakter eller utvalg som årsmøtet måtte finne nødvendig.

Årsmøtet velger delegater til fylkesårsmøtet.

§ 5. Ekstraordinære årsmøter innkalles av lokallagsstyret, eller når medlemmer som representerer ⅓ av medlemmene i lokallaget krever det. Ekstraordinært årsmøte behandler kun de saker som det er innkalt for å behandle. FSU har tale- og forslagsrett. FSU kan velge inntil 5 representanter som har tale-, forslags- og stemmerett.

Innkalling skal skje senest 14 dager før møtet.

§ 6. Lokallagsstyret

Styret har ansvaret for partiets politikk i kommunale organer sammen med kommunestyregruppa.

Innkalling med dagsorden til styremøtene skal være styremedlemmene i hende minst en uke før møtet.

I saker hvor det ikke oppnås enighet, kan styret fatte bindende vedtak for partiets representanter i kommunale organ. Saken skal være satt opp på dagsorden, og kommunestyregruppa skal være innkalt til møtet.

Styret skal virke som et koordinerende organ for å styrke lagets og partiets virksomhet.

Styret består av 7 medlemmer og 2 varamedlemmer.

Styret er sammensatt slik:

Leder, nestleder, sekretær, kasserer, 3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer.

Leder, nestleder, sekretær og kasserer velges for 2 år av gangen etter følgende oppsett:

1. år velges leder og kasserer.

2. år velges sekretær og nestleder.

Styremedlemmene og varamedlemmene velges for 1 år av gangen.

FSU har en representant i styret med fulle rettigheter. Denne velges av FSU. Det velges også vara.

Det skal være minst 4 medlemmer av styret tilstede for å gjøre lovlige vedtak.

Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme.

Årsmøtets valgte kontakter og gruppeleder har møte-, tale- og forslagsrett i styret.

§ 7. Ansettelser i lokallaget foretas av styret.

§ 8. Styret kan nedsette utvalg og har ansvaret for at disse til enhver tid har en ansvarlig leder. Styret vedtar også nødvendige instrukser for utvalg og ansatte.

§ 9. Ved valg av styrer og utvalg, skal det velges minst 40 % av hvert kjønn.

§ 10. Medlemsmøtet

Medlemsmøtet består av alle medlemmene i lokallaget.

Medlemsmøtet er Fredrikstad SVs høyeste organ mellom årsmøtene og innkalles når styret ønsker det, eller når medlemmer som representerer minst ⅓ av medlemmene, krever det.

Medlemsmøtet behandler politiske og organisatoriske saker som har stor interesse og betydning.

Medlemsmøtet er vedtaksdyktig som lokallagets øverste organ når styret har sendt innkalling med dagsorden senest tre uker før møtet holdes.

§ 11. Nominasjonsmøtet

Årsmøtet i ikke-valgår bestemmer framgangsmåte for nominasjon til bystyret og velger en nominasjonskomité. Alle medlemmer i lokallaget skal gis anledning til å delta i prosessen fram til listeforslag. Endelig vedtak gjøres av nominasjonsmøtet som består av alle medlemmene og 3 representanter fra FSU. Medlemslista per den 1. i måneden som nominasjonsmøtet avholdes, er den som gjelder.

§ 12. Partiskatt

Personer som representerer Fredrikstad SV i bystyret, formannskapet, og kommunale utvalg, og som mottar lønn, betaler en partiskatt på kr 100 per år.

§ 13. Dersom det oppstår tvil eller uenighet om disse vedtektene, skal tolkningen av dem foretas av landsstyret.

§ 14. Disse vedtektene trer i kraft straks, og kan bare endres eller oppheves av årsmøtet med ⅔ flertall.

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter