open menu

Mona Berger blir varaordfører i Trondheim! Les mer om samarbeidsplattformen 2019-2023.

– For SV har det vært avgjørende å få gjennomslag for å bekjempe fattigdommen og forskjellene i Trondheim. Vi har en plattform som legger opp til å styrke skolehelsetjenesten, vi skal øke bemanningen i barnevernet og starter med bemanningsnorm i en av bydelene. Samtidig som FN samles til klimatoppmøte i New York så legger vi frem radikal platform for å kutte klimautslippene fra Trondheim med 30 % utslipp frem til 2023. Vi er enige om at vi skal ha profittfri velferd. Vi skal gjennomføre en tillitsreform i kommunen som skal gi de ansatte mer tid og tillit til å utføre faget sitt, sier Mona BergerSV fikk 11,3 % av stemmene og ble nest størst av de rødgrønne partiene i Trondheim. Nå har vi forhandlet og blitt enige med AP, Mdg og SP om en samarbeidsplattform. Vi er stolte over at vår førstekandidat Mona Berger blir varaordfører i Norges tredje største by

De rødgrønne partiene legger fram en politisk samarbeidsavtale for sterkere fellesskap og grønnere framtid. Vi skal føre en politikk for mindre forskjeller, mer inkludering, en trygg oppvekst for barna og sterke offentlige tjenester. Vi skal ta miljø- og klimaansvar, slik at vi ikke etterlater oppryddinga for våre valg til de som kommer etter oss, og styrke Trondheim som solidaritetsby.

Vi skal føre en politikk som vektlegger bærekraft, utnytter muligheter, reduserer forskjeller, skaper trygghet og planlegger for vekst. Samarbeidspartiene skal føre en sterk og ansvarlig økonomisk politikk, og forplikter seg til å legge frem årlige budsjetter i balanse. En trygg økonomisk styring skal ligge til grunn for de prioriteringer som gjøres gjennom perioden.

Vi erkjenner at vi er en del av den globale klimakrisen og at vi må ta vår del av ansvaret. Trondheim skal være en foregangskommune og bli en bærekraftig storby. Vi skal bli utslippsfrie og sikre innbyggerne ren luft, samtidig som vi øker livskvaliteten og bidrar til et grønt næringsliv. Vi vil legge til grunn et tett og forpliktende regionalt samarbeid om areal og transportutviklingen.

Trondheim skal være en motor i arbeidet med næringsutvikling i regionen. Dette skal gjøres i samarbeid med andre kommuner, kunnskaps- og kompetansemiljøene og næringslivet. Verdiene må skapes før de kan fordeles og de rødgrønne ønsker et aktivt og sterkt offentlig engasjement for næringsutvikling. En bærekraftig næringsutvikling er avgjørende for all velferd. Vi skal føre en næringspolitikk som ivaretar eksisterende arbeidsplasser og legger til rette for nye.

Vi vil løse de store oppgavene i fellesskap, og sikre at alle har tilgang på gode offentlige tjenester i alle faser av livet. Vi vil sikre alle de samme mulighetene gjennom sterke offentlige tjenester, og i samarbeid med ideelle aktører. Vi er også positive til aktører som driver med innovative løsninger for velferdsteknologi.

Vi skal redusere de sosiale og økonomiske forskjellene i Trondheim. Arbeid og et aktivt fritidsliv hvor vi føler oss til nytte er våre viktigste virkemiddel for å bekjempe fattigdom og ulikheter. Vi vil legge til rette for at alle får et godt fotfeste i arbeidslivet. Vi vil sikre barn i familier med lav inntekt en god start på livet med tiltak for sosial utjevning.

Her finner du hele plattformen:


Vi skal fortsatt ha fokus på livskvalitet og aktivitet på sykehjemmene og for hjemmeboende. Da må vi videreføre satsingen på dagtilbud, aktivitører, serviceverter og sosiale og kulturelle møteplasser.

Trondheim kommune skal være en åpen og inkluderende kommune som tar demokratiet på alvor og sørger for at alle prosesser er så åpne som mulig. Alle skal ha like muligheter uavhengig av kjønn, etnisitet, funksjonsevne og seksuell orientering. Vi vil føre en aktiv likestillingspolitikk for å motvirke alle former for diskriminering. Vi skal jobbe sammen med innbyggerne og medarbeiderne i Trondheim kommune for å skape et Trondheim for alle.

Del dette