open menu

Familiepolitikk

Vi har et mangfold av familieformer. Det må avspeiles i politisk i støtteordningene for barnefamiliene. Vi vil ha en mer rettferdig foreldrepengeordning, både for barna og for alle foreldre. I dag er det et krav at man må ha hatt yrkesinntekt før man mottar foreldrepenger. Det gjør at noen familier kommer dårlig ut. Det vil vi gjøre noe med.

SV vil:

 • Innføre foreldrepenger for alle, ved at det innføres en minsteytelse for foreldrepenger på to ganger grunnbeløpet i folketrygden fordelt over 49 uker for familier uten egen opptjening.
 • Sikre far eller medmor rett til to ukers lønnet permisjon ved fødsel utenom fedrekvote.
 • At alle fedre/medmødre skal gis selvstendig uttaksrett, i første omgang til permisjon tilsvarende fedrekvoten.
 • Ha bedre permisjonsordninger for flerlingfamiliene, gjennom lengre permisjon som kan tas ut samtidig med to voksne hjemme, ved å gi familier som får trillinger eller flere dobbel fødselspermisjon og ved å gi to uker fri ved fødsel per fødte barn. Også familier som adopterer søsken bør få styrkede rettigheter.
 • Reversere kutt i foreldrepermisjonen. Mor og fars/medmors kvote skal økes med fire uker hver.
 • Sikre at adoptivforeldre og adoptivbarn får tilstrekkelig støtte og oppfølging i forkant og etterkant av adopsjon.
 • Sikre gode barnetillegg i ytelser i folketrygden, som dagpenger, uføretrygd og arbeidsavklaringspenger.
 • Innføre familievikar-ordning slik at familier med særlige behov avlastes.
 • Sikre tidlig innsats og rett til oppfølging fra helsestasjoner og jordmor fra graviditet og ut barseltiden. Vi vil også sikre at familier ved behov kan få ekstra hjelp og oppfølging til barnet fyller 2 år.
 • Fjerne krav som gjelder familiegjenforening når man har fått oppholdstillatelse i Norge.
 • Endre utlendingsforskriften slik at LHBT-flyktninger kan få unntak fra underholdskravet for å få familiegjenforening med partner, selv om det ikke er dokumentert ekteskap eller samboerskap i minst 2 år.

 

Tilbake til «SV fra A til Å»

 

 

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter