open menu

Asyl

Asyl betyr et ukrenkelig fristed. I Norge gis asyl til personer som defineres som flyktninger ifølge Flyktningkonvensjonen av 1951, og de som står i fare for å bli utsatt for dødsstraff, tortur eller annen umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff ved tilbakevending.

En asylsøker er en person som kommer seg til et land og søker asyl etter ankomst. I 2016 kom det 3460 asylsøkere til Norge, noe som var en kraftig nedgang fra 2015 hvor det kom 31 150. Retten til å søke asyl er nedfelt i Verdenserklæringen om menneskerettighetene.

SV mener at de som kommer til Norge og søker om asyl, skal få en human, rettssikker, individuell og rask behandling av sin søknad. De som ikke har krav på beskyttelse, skal returnere raskt. Vi skal føre en asylpolitikk som skal være solidarisk, sikre folks rettssikkerhet og som følger prinsippene i menneskerettighetskonvensjonene. Da er det viktig at vi ikke uthuler reglene ved å returnere folk til farlige områder, og det er viktig at alle land tar et likt ansvar for å sørge for et forpliktende asyl-system.

SV vil:

  • Opprette et felles europeisk asyl- og kvotesystem med forpliktende ansvarsfordeling, som skal fungere parallelt med FNs høykommissær for flyktningers kvotesystem.
  • Arbeide for å føre en asylpraksis som er i tråd med anbefalingene fra FNs høykommissær for flyktninger.
  • Sikre kort saksbehandlingstid. Saksbehandlingstiden i asylsaker og familiegjenforeningssaker skal normalt ikke gå over 6 måneder. SV vil opprette en egen særdomstol for utlendingssaker til erstatning for Utlendingsnemnda.
  • At det opprettes en basis av asylmottaksplasser som dekker det som i hovedregelen er antallet asylsøkere til Norge. SV vil at disse skal drives av kommuner og ideelle organisasjoner med lengre kontrakter. Slik kan kommunene koble det som skjer på mottak med integreringsarbeidet de driver.
  • Vurdere å åpne for at det kan søkes om asyl fra et annet land, slik kan folk slippe en farlig flukt, og Norge kan få bedre kontroll.
  • Sikre alle utlendingssaker med klagebehandling rett til muntlig behandling i en domstol, gjennom å erstatte Utlendingsnemnda med en Utlendingsdomstol.

 

Les også: Enslige mindreårige asylsøkere, Flyktningkrisen

 

Tilbake til «SV fra A til Å»

 

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter