open menu

Val 2019

For dei mange, ikkje for dei få

SV vil ha ein politikk som bygger på små forskjellar og sterke fellesskap. Helse og skule til folk flest må settast framfor skattekutt til dei som har mest. Velferd og naturressursar skal tena oss alle, ikkje gi forteneste til nokon få.

Gode lokalsamfunn

Det skal vera godt å bu både i byen og i distrikta. SV vil ha trygge, varierte arbeidsplassar og gode offentlege tenester i heile fylket. Derfor arbeider me mot sentralisering, og me vil legga til rette for næringar som haustar av naturressursane utan å øydelegga dei. Me seier nei til meir vindkraft på land. Livsgrunnlag og livskvalitet for dei mange skal gå framfor profitt for dei få.

Tett knytt saman

SV vil at alle skal kunna reisa meir miljøvennleg. Derfor vil me styrka kollektivtrafikken i heile fylket. Me vil sikra hurtigbåt- og ferjesamband, støtta utvikling av nullutsleppsbåtar, og oppretta eit miljøkort for vaksne for reiser i heile Rogaland for 500 kr i månaden. SV arbeider også for meir sykkelveg, tryggare vegar utan bommar, og me vil binda saman landet med høgfartsbanar.

Rusta for framtida

Rogaland har rike naturressursar, ein variert produksjon og ei ung befolkning. Det gir oss store moglegheiter. SV vil at alle skal kunna sjå for seg ei framtid med meiningsfylt arbeid der dei bur. Me vil sikra nok læreplassar og meiner at alle som vil skal kunna gå på den nærmaste vidaregåande skulen. Me vil ha gode vilkår for grøn industri og andre næringar som tar i bruk lokale ressursar på ein berekraftig måte.

Arbeidsprogram 2019-2023

Rogaland SV sine kandidatar til fylkestingsvalet 2019

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter