open menu

Utvalg og nettverk

SVs utvalg består av SVere fra hele landet med spesiell fagekspertise. Utvalgene velges av SVs landsstyre for to år av gangen.

Mandat for utvalgene

Utvalgene skal bidra til debatt, kunnskapsspredning og utvikling av SVs politikk og organisasjon. De er rådgivende organer for sentralstyret, landsstyret, folkevalgte og stortingsgruppa. Utvalgene skal bidra til å utvikle SVs politikk, organisasjon og kompetanse gjennom å lage arenaer for medlemmer med interesse for de respektive utvalgenes fagfelt herunder fylkeskontakter og de interne nettverkene. Utvalgene har ansvar for å pleie og utvikle kontakten med relevante miljøer, organisasjoner og fagpersoner på sitt fagområde og bringe innspill herfra inn i partiet. Utvalgene kan også representere partiet eksternt.

Utvalgene består av folk med interesse og kompetanse innenfor de aktuelle fagfeltene, og som har lyst til å bruke tid og krefter på utvalgsarbeidet.

Utvalgene skal i sin helhet utgjøre et mangfold i kjønn, alder, geografisk tilhørighet og bakgrunn. Utvalgsmedlemmene velges for to år av gangen og det skal være rotasjon blant medlemmene.

Sentralstyret følger opp utvalgene. Utvalgene legger årlig fram arbeidsplaner for sentralstyret. Utvalgsleder møter i sentralstyret for å drøfte aktuelle saker ved behov og sentralstyret kan komme tilbake med konkrete bestillinger til utvalgene.

Utvalgslederne innehar tillitsverv gitt av Landsmøtet. Det følger av det et ansvar for å bidra inn i relevante debatter i sentrale SV-organer. Samtidig så hviler det et ansvar på andre sentrale ledd å inkludere utvalgsledere i relevante prosesser. Det følger også at hvis sentrale ledd ønsker nytolkning av, eller tillegg til, landsmøtevedtatt politikk, så må relevant utvalgsleder på best mulig måte inkluderes i utformingen.

 

Internasjonalt utvalg

Kvinnepolitisk utvalg

Miljøpolitisk utvalg

Faglig utvalg

Inkluderingsutvalget

EU/EØS-utvalget

LHBT-nettverket

Kulturpolitisk nettverk

Samepolitisk nettverk

 

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter