open menu

Program 2011-2015

Oslo-SV-2011-Topp-8-fra-programmet_billboardLast ned hele programmet her
Her finner du Oslo SVs program for perioden 2011-2015

 

 

 

 

Del 1: Ulike mennesker – like muligheter 
Bli med på en dugnad for en mer inkluderende by! En dugnad for å styrke fellesskapet, og skape et samfunn hvor mennesker og miljø er overordnet kortsiktig,økonomisk tenkning. Som et sosialistisk, feministisk og antirasistisk parti ønsker SV et samfunn hvor vår frihet og trygghet garanteres av et sterkt fellesskap. Vi vil ha deg med på laget for å skape en bedre by. Sammen skal vi endre Oslo.


Del 2: Oslo – en miljøby

Oslo skal bli en miljøby med god luftkvalitet, lite støy og nærhet til grønne områder og naturopplevelser. SVs mål er å gjøre Oslo til en klimanøytral by. Å gå, sykle eller reise kollektivt skal være den naturlige måten å komme seg rundt i byen på.

Oslo SV vil prioritere:
• å kutte Oslos klimagassutslipp med 10 prosent innen 2016
• grønne lunger, lite støy og god luftkvalitet framfor veiutbygging
• at trikk, buss og t-bane går så ofte at du ikke trenger rutetabell


Del 3: En velferdsby for alle

SV vil prioritere:
• å legge til rette for bygging av rimelige utleieboliger
• individuelt tilpasset behandling i rusomsorgen
• å styrke norskopplæringen


Del 4: En felles kunnskapsskole

SV har store ambisjoner for osloskolen. Uavhengig av barnas bakgrunn, skal skolen gi alle like muligheter. Gjennom en sterk offentlig fellesskole skal alle sikres kunnskap og ferdigheter til å møte voksenlivet. Skolen og barnehagen skal være et sted hvor læring, kreativitet og fellesskap står i sentrum. Utdanning skal motvirke og utjevne sosial ulikhet.

SV vil prioritere:
• innføring av en maksimalnorm for antall elever pr. lærer
• tidlig innsats for å sikre gjennomføring i skolen
• at kommunen tar imot langt flere lærlinger enn i dag


Del 5: En god og trygg oppvekst
Ingen steder i Norge er levekårsforskjellene større enn i Oslo. Uansett hvem foreldrene er, skal alle barn få sjansen til en trygg og god oppvekst. Universelle velferdstilbud som barnehager, skoler, fritidsklubber og helsetjenester er den beste måten å sikre dette på. SV vil ha lavere egenandeler og flere gratis tilbud for barn.

SV vil prioritere:
• å gi alle barn et godt fritidstilbud i sitt nærmiljø
• å styrke barnevernet
• en god og tilgjengelig skolehelsetjeneste


Del 6: Idrett og friluftsliv
Alle som ønsker det skal ha mulighet til å delta i idrettsaktiviteter, og utøve et aktivt friluftsliv. SV vil øke tilskuddet til breddeidretten og til tilrettelegging for friluftsliv. Vi vil prioritere bygging av nye idrettsanlegg der breddeidretten har en sentral plass.

SV vil prioritere:
• at alle som bor i Oslo skal få lære å svømme
• å gjenåpne strandsonen
• å ruste opp breddeidretten


Del 7: Kultur
Oslo skal ha et rikt og mangfoldig kulturliv. Amatører, profesjonelle og de store institusjonene skal møte en kommune som gjør det enkelt å lage spennende kulturtilbud gjennom gode støtteordninger, hjelp til å finne frem i kommunen og tilgang på lokaler og steder.

SV vil prioritere:
• å utvide kulturskoletilbudet
• å tilrettelegge for festivaler i Oslo
• å etablere kulturhus i Søndre Nordstrand


Del 8: Aktiv næringspolitikk

Oslo skal ha en aktiv næringspolitikk som bidrar til å skape arbeidsplasser, utvikle nye bedrifter og skape et grønt og mangfoldig næringsliv. SV vil gi næringslivet gode rammevilkår, som infrastruktur og godt utbygde velferdsordninger. Oslo har et bredt utdannings- og forskningsmiljø, og et rikt kulturliv, som gir byen unike fortrinn for næringsutvikling. Det skal være enkelt å starte nye bedrifter i Oslo. Kommunen skal stille opp for byens gründere.

SV vil prioritere:
• å tilrettelegge arealer for næringsvirksomhet
• et sterkt samarbeid mellom skole og næringsliv gjennom Ungt Entreprenørskap
• å styrke den kommunale førstelinjetjenesten for gründere og nye bedrifter


Del 9: En trygg og verdig alderdom
Ressurser og kompetanse forsvinner ikke den dagen man blir pensjonist. Det er derfor viktig å tilpasse arbeidslivet og legge til rette for at seniorer har mulighet til å bruke sin erfaring og sitt engasjement. Omsorgstilbudet til eldre skal være forutsigbart og fleksibelt. Alle eldre skal være trygge på at de får den hjelpen de trenger til riktig tid.

SV vil prioritere:
• å legge til rette for et tilpasset arbeidsliv og møteplasser for eldre
• å bygge ut eldreomsorgen med økt grunnbemanning
• å gi eldre valgfrihet på innhold og utførelse i omsorgstjenesten, framfor valg av leverandør

 

Del 10: En demokratisk og likestilt kommune
SV vil ha et levende lokaldemokrati og gode velferdstjenester. Det forutsetter tydelig politisk lederskap, tillit til ansatte og innbyggere og et godt samarbeid med frivillige organisasjoner.

SV vil prioritere:
• å redusere sosiale forskjeller gjennom gjeninnføring av eiendomsskatt
• å utvide lokaldemokratiet i Oslo ved å gi bydelene mer makt
• at heltid skal være en rett, og deltid en mulighet for ansatte i kommunen

 

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter