open menu

Oslo SV mener

Oslo SVs program 2019-2023

En stemme til Oslo SV er en stemme for solidaritet og fortsatt rødgrønt byråd i Oslo. Oslo SVs mål ved kommunevalget er at venstresiden beholder byrådsmakten og at SV får økt innflytelse på den politiske retningen for byen.

Vi vil ha et byråd som gjennomfører mest mulig av SVs politikk for omfordeling og solidaritet, sterke fellesskap og mindre forurensning. SV vil fortsette å forbedre Oslo til det beste for innbyggerne, derfor vil vi ha makt og innflytelse over politikken som føres.

Et sterkt SV i Oslo er avgjørende for å sikre fortsatt rødgrønt flertall i byen, og med fortsatt flertall vil vi forhandle med de andre rødgrønne partiene om plattform for videre samarbeid.

Du finner våre hovedsaker her.

Program for 2019-2023

Valgliste for Oslo SV til Bystyret 2019

Lokale programmer

SV arbeider for sterke fellesskap, små forskjeller, og en grønnere og bedre hverdag.

Vårt hovedbudskap

Det er tid for små forskjeller og sterke fellesskap. Tid for renere luft, ren natur og en grønnere framtid. Tid for at alle barn skal få lære, trives og mestre i skolen. Det er tid for en politikk for de mange, ikke for de få. 

Etter fire år med SV-ordfører og rødgrønt byråd, er Oslo på vei til å bli en varmere og grønnere by, med plass til alle. Oslo viser vei nasjonalt og internasjonalt, fordi vi tør å tro på fellesskapet og en miljøvennlig fremtid. Vi viser at politikk funker. Men fortsatt har vi store uløste oppgaver foran oss.  

En by for de mange, ikke for de få

Oslo er en delt by. Mange av landets rikeste bor her, samtidig som nesten 20 000 barn vokser opp i fattigdom. Luftforurensing er et stort problem og over 200.000 innbyggere i Oslo bor i områder med farlig høy luftforurensing. For mange er det vanskelig å komme inn på boligmarkedet eller flytte til en større bolig, og det er uholdbart store forskjeller mellom skolene i byen vår. 

Den blå regjeringens økonomiske politikk bidrar til økte forskjeller, også i Oslo. På fem år er skattene kuttet med over 25 milliarder nasjonalt. Mens de på toppen får stadig nye skattekutt, rammes folk som er fattige eller syke av stadige velferdskutt og dårligere hjelp. Da blir også det som limer samfunnet vårt sammen, tillit og fellesskap, svekket. Økende forskjeller rammer oss alle, og skader fellesskapet. 

Samtidig er vårt tillitssamfunn truet av krefter som tjener på mistenkeliggjøring og fremmedfrykt. Det er ikke minoriteter som truer velferdssamfunnet, det er det den voksende ulikheten i makt og rikdom som gjør. Mange er urolige for en samfunnsutvikling med økende forskjeller, polarisering og økt konflikt. Denne uroen må møtes med en politikk for rettferdig fordeling og solidaritet, en politikk som møter splittelse og rasisme med sterke fellesskap. 

SV i byråd har tatt store og viktige grep for å redusere forskjellene. Vi har innført en moderat og sosial eiendomsskatt som har gitt oss handlingsrom til å prioritere rettferdig fordeling. Unger i hele byen får snart gratis aktivitetsskole, som gjør at alle barn får mulighet til å delta i fellesskapet. Skolene har fått mer penger, etter årevis med kutt under Høyre. Tidligere hadde Oslo landets lengste barnehagekøer, mens vi nå har fått mange tusen flere barnehageplasser. Snart er det på plass 500 nye årsverk i hjemmetjenestene slik at eldre kan bo trygt hjemme lengre og eldre over 67 år kan få flere reiser med taxi betalt av kommunen. Byen har satt rekord i bygging av sykkelveier og aldri har flere reist med buss, trikk og t-bane. 

Fortsatt er det for store forskjeller i byen. De neste fire årene vil vi derfor fortsette kampen for å redusere forskjellene. Vi vil beholde eiendomsskatten slik at vi kan få større rom til å prioritere velferd for de mange foran skattekutt til dem som har mest. Vi vil skape en by der alle lærer, trives og mestrer på skolen uavhengig av bakgrunnen til foreldrene. En by der alle barn får være med på leken. En by der alle har muligheten til å skaffe seg et trygt sted å bo. En politikk for de mange, ikke for de få. 

Gode og grønne nabolag

Et miljøpolitisk taktskifte er underveis i Oslo. Klimagassutslippene i Oslo er på vei ned. For første gang på mange år går biltrafikken i Oslo ned, som gjør at køene blir mindre og luften blir renere. Folk har fått en enklere hverdag med 4000 flere ukentlige avganger med t-bane, buss og trikk, og 34 km med ny sykkelvei. Vi stiller krav om fossilfrie byggeplasser og de nye trikkeoppgraderingene i Oslo gjøres nå av fossilfrie anleggsmaskiner, fordi alle framtidas jobber må være grønne og bylufta bedre. At Oslo har vunnet EM i grønne byer og er kåret til Europas miljøhovedstad i 2019, er en fantastisk anerkjennelse av arbeidet med folkets grønne skifte i Oslo. 

Likevel er det fremdeles for mye forurensing, og for mye byutvikling som skjer på bilens premisser. Regjeringen påtvinger Oslo økt biltrafikk og forurensing gjennom E18-utbyggingen og mange bor i områder som er plaget av livsfarlig luftforurensing deler av året. Vi trenger store investeringer i kollektivtransporten, i stedet for økt biltrafikk, og tusenvis av barn trenger tryggere skolevei tilrettelagt for sykkel og gange fremfor biltrafikk.

SV vil ha en storstilt utbygging av kollektivtrafikk, sykkelveier og fortau i hele Oslo. I takt med at byen vokser, må kollektivtilbudet vokse tilsvarende. Særlig viktig er dette i ytre by, der transportmulighetene er dårligere enn i indre by.

En mindre bilbasert by er bedre for alle, både i sentrum og der folk lever og bor. Færre biler gjør Oslo til en triveligere by, med mer liv og plass til alle. Med gode bomiljø, bedre byliv, bedre kollektivtilbud, nærhet til rekreasjonsområder og arbeidsplasser blir hverdagen enklere for folk, og transportbehovet mindre. Folk skal kunne sette seg ned på en benk når de blir slitne på vei fra butikken, eller se på barna leke i parken uten å være redd for at de løper ut i trafikken. Alle unger skal ha en trygg skolevei. Da blir det naturlige valget å legge til rette for gående og eller syklende, og mer kollektivtrafikk. Slik skaper vi gode nabolag. 

Målet med byutviklingen er å gjøre Oslo trygg, miljøvennlig og rettferdig. Alle deler av byen må planlegges som gode nabolag med en blanding av boliger, arbeidsplasser, barnehager, kultur- og idrettstilbud, handel og tjenester, kombinert med grønne lunger, parkdrag, torg og møteplasser. Uansett hvor i byen man bor skal ingen føle seg utrygge. Effektiv miljøpolitikk og god fordelingspolitikk kan sammen gjøre hverdagen enklere og bedre for folk og skape en mer framtidsretta og bærekraftig by. 

SV vil gjøre Oslo til en fossilfri by innen 2030, med tilnærmet nullutslipp av klimagasser. Ren luft, en levende natur og grønne arbeidsplasser for de mange, er viktigere enn kortsiktig profitt for de få.

En inkluderende fellesskole

Med SV i byråd får flere barn like muligheter til en god oppvekst, med læring, trivsel og mestring. Vi har sikret 200 ekstra lærere til skolene med størst behov, rundt 16.000 barn har fått gratis plass på Aktivitetsskolen (AKS) og 3000 nye barnehageplasser vil stå ferdig bygget i 2019. Flere barn har fått gratis kjernetid i barnehagen, kvaliteten i barnehagene og på AKS øker, og stadig flere søker seg til yrkesfagene. Mangeårige kutt i skolebudsjettene er snudd, og skolene får for første gang mer å rutte med. Detaljert styring av lærernes tidsbruk erstattes nå gradvis av økt tillit, slik at lærerne får større faglig handlingsrom og bedre tid til elevene.

Imidlertid lykkes vi ikke godt nok med å utjevne sosiale forskjeller i skolen. For mange barn faller fortsatt utenfor viktig lek og læring fordi de ikke får delta i AKS. Lærerne har for liten tid til å følge opp hver enkelt elev. Stykkprisfinansiering og inntakssystemet til videregående skole bidrar til å forsterke forskjellene. Altfor mange ungdommer strever med helseskadelig stress og press fra skolearbeidet og lav motivasjon. For mange klarer ikke å gjennomføre og bestå.

Høyreskolen har et snevert kunnskapssyn, som gjør at for mange faller utenfor. Mange foreldre har opplevd at barna sitter og gråter over at de ikke klarer presset som forventes fra skole, venner og samfunn. Foreldrenes utdannelse og lommebok får for mye å si for elevenes læring, og testing og målstyring tar for stor plass i skolehverdagen. Ingen lærere skal oppleve at det er vanskelig å ytre seg fritt og delta i debattene om utfordringene i Osloskolen.

Alternativet er å skape en skole der barn og unge får like gode muligheter til å lære og utvikle sine talenter, holdninger og verdier uavhengig av foreldrenes bakgrunn. Der barnehagen og skolen bidrar til å utjevne forskjeller, samt motvirke segregering og tradisjonelle kjønnsroller. Der barna lærer å mestre mange ulike fagfelt og lærer seg å samarbeide med andre, være kreative og tenke kritisk. En skole der barn og unge møtes på tvers av bakgrunn, livserfaringer, tro, språk og kultur. En skole der tillit er viktigere enn overdreven testing, læring er viktigere enn lekser, mennesker viktigere enn markeder. Det er den Osloskolen SV jobber for. 

I Norge har vi valgt å løse viktige velferdsoppgaver i fellesskap gjennom en velferdsstat der alle deltar og alle får noe igjen. Det får vi gjennom universelle velferdsgoder, samtidig som vi omfordeler over skatteseddelen. Universelle velferdsgoder er treffsikre, ubyråkratiske, hindrer fattigdomsfeller og gjør det lettere for folk å komme i jobb. 

Lenge har deltakelsen i aktivitetsskolen vært svært lav i bydelene med mest barnefattigdom. Derfor har SV kjempet for å gi barn i disse bydelene gratis deltidsplass først da vi startet utrullingen av reformen, og nå går deltakelsen rett til værs. Nå som alle førsteklassinger i alle bydeler er omfattet av reformen fra høsten 2019 betyr det at 16.000 unger får 50 timer mer i måneden til å leke med vennene sine, lære nye ting og lære norsk. Vi gjør noe med de store klasseskillene etter skoletid. Derfor skal vi fullføre den store barnereformen, ved å innføre gratis AKS i alle bydeler, for alle barn i 1-4.klasse slik at flere får et tilbud etter skolen med god kvalitet og med flere aktiviteter. 

Nok lærere er en forutsetning for alle barn og unge skal lære, mestre og finne sin plass i fellesskapet. Alle barn skal bli sett av en trygg voksen i hverdagen. Tidlig innsats og et helhetlig blikk på barn og unges oppvekstvilkår er avgjørende for at alle barn skal ha det beste utgangspunktet for å gjennomføre skolen og lære mest mulig. Vi vil bort fra en gammeldags “puggeskole” og over til en skole der elevenes demokratiske forståelse, evne til kritisk tenkning, dybdelæring, kreativitet og samarbeid dyrkes fram.

Andre lenker

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter