open menu

Vi meiner

Et varmere samfunn med vekt på fellesskap, miljø og levende distrikter

SV vil kjempe for et samfunn med små forskjeller og like muligheter for alle – et samfunn med levende distrikter, gode trygge fellesskapsløsninger og et anstendig arbeidsliv. Hensynet til miljø, klima og evigvarende naturressurser er viktigere enn økonomisk vekst.

DEL GODENE – ØK BARNETRYGDA!

Rettferdig fordeling og gode fellesskapsløsninger er forutsetninger for at alle skal få et godt liv. Derfor jobber SV for et samfunn med små forskjeller. For mange barn vokser opp i fattige familier. For mange unge sliter med å komme inn i arbeidslivet, og med å ska e seg bolig. Sentralisering og privatisering truer distriktene våre og viktige tilbud som lokalsykehus og andre velferdsordninger.

  • SV vil øke barnetrygda – det viktigste tiltaket mot barnefattigdom
  • Skattepengene skal gå til velferd, ikke pro tt
  • Mer tillit – mindre målehysteri og byråkrati

VERN MØREBANKENE – GRØNN TRANSPORT – FOLKET SKAL EIE NATURRESSURSENE
Av hensyn til sk og sårbar natur sier SV nei til oljeboring på Mørebankene. Naturressursene tilhører folket, og skal brukes til matproduksjon og til å skape framtidas grønne arbeidsplasser. SV går imot salg av Norge. Hensynet til miljø og klima skal ligge til grunn for all transport. Bymiljøavtaler, gule midtstriper, grønne ferjer og lyntog er framtida.

  • Ja til fisk – nei til olje på Mørebankene
  • Gode og trygge veier, ere ferjeavganger og lyntog til Møre og Romsdal
  • Et levende vestlandslandbruk
  • Videreforedle ressursene våre og skape grønne arbeidsplasser

FLERE LÆRERE

En god barndom varer hele livet. Derfor er kvalitet i barnehagen og en ny helhetlig skoledag med ere lærere og mer tid til hver enkelt elev så viktig. Alle fortjener å bli sett, og få utvikle seg på egne premisser. Det handler om å bruke tida på skolen bedre, og gi både barna, foreldrene og lærerne en bedre hverdag. Skoletilbud nær elevene, økt status for yrkesfaga og ere lære- plasser er viktig for at ere skal gjennomføre videregående. Det samme er god rådgivning og ere helsesøstre.

  • SV vil ha en nasjonal norm for lærertetthet og en ny skolehverdag med lekser på skolen, gratis skolemat og fysisk aktivitet
  • Vi kjemper for en desentralisert skolestruktur og økt status for yrkesfaga
  • Vi vil styrke høgskoletilbudet i fylket

“Å stemme SV er å velge rødt for å dele godene, grønt for miljø og klima.”

 

 

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter