open menu

Vi mener

SV tar kampen mot forskjells-Norge

Her finner du Nye Kristiansand SV program for 2020–2023

Norge trenger et nytt politisk flertall som går til kamp mot økonomisk ulikhet. SV vil bekjempe fattigdom og omfordele makt og ressurser fra den økonomiske eliten og til fellesskapet.
Forskjellene i makt og rikdom øker i landet vårt. De store omprioriteringene til regjeringen har handlet om å kutte i velferdsordninger for å øke skattekuttene til de aller rikeste. De har gått til angrep på det organiserte arbeidslivet og latt de stadig flere arbeidsledige i stikken. Gjennom flere reformer svekkes lokaldemokratiet og folks innflytelse over offentlige tjenester.

Samfunnet må fungere for folk flest. Hvis det er de rikeste som alltid får mer, mens folk med lav eller normal inntekt står stille, er det prinsippet ikke lenger ivaretatt. Det skaper politisk mistillit og kriser. Kristiansand SV ønsker en politikk som omfordeler rikdom, slik at alle kan leve anstendig, og ha muligheten til å følge sine drømmer.

Det er mulig å omfordele fra de aller rikeste til vanlige folk. Det er mulig å løfte dem som har minst. Det er mulig å sikre og utbygge velferden i framtida. Kristiansand SV er villig til å øke skattenivået, unntatt for lavinntektsgruppene, dersom det er nødvendig for å opprettholde et høyt nivå på framtidens velferdstjenester. Vi vil sikre et sterkt og aktivt statlig eierskap over fellesskapets ressurser, et organisert arbeidsliv med faste stillinger og kampmidler til fagbevegelsen for å bekjempe sosial dumping.

Kristiansand SV vil:

 • gi fullt trøkk i kampen mot arbeidsledigheten
 • reversere regjeringens svekkelser av Arbeidsmiljøloven
 • si nei til privatisering og styrke arbeidet mot sosial dumping
 • senke skatten på arbeid og øke den på formue, arv og eiendom
 • gjøre formueskatten progressiv
 • gjenreise den sosiale boligpolitikken
 • skjerme uføre fra levealdersjustering av alderspensjonen
 • øke barnetrygden og holde barnetrygd utenom når sosialhjelp beregnes
 • erstatte dagens engangsstønad ved fødsel til en ytelse tilsvarende 2 G.
 • reversere regjeringens skatteleggelse av sluttvederlagsordningen
 • reversere regjeringas innføring av egenandel på fysioterapi for kronikere
 • gjeninnføre barnetillegget for uføre

 

Her finner du Kristiansand SVs arbeidsprogram for 2015-2019

 

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter