open menu

Kandidater til kommunevalget 2019

Her er en presentasjon av de kumulerte kandidatene til høstens valg!

Ordførerkandidat – Mali Steiro Tronsmoen

Mali er 35 år gammel, med et hjerte som banker hardt for rettferdighet, like muligheter og ei framtid der vi tar vare på naturen vår. Mali jobber hver dag med dem som arver jorda, som ungdomsskolelærer i Kristiansand kommune. Det har hun gjort i 9 år. Før det jobbet hun mye politisk internasjonalt og nasjonalt, blant annet som leder av Sosialistisk Ungdom. Opprinnelig kommer Mali fra Hamar. 

Hvorfor stiller du til valg og hva brenner du for? 

I alle klasserom i Kristiansand sitter det barn som bekymrer seg for framtida, og for at de voksne ikke tar klimakrisa på alvor. I nesten alle klasserom sitter det barn som vokser opp i fattigdom, og mange av dem opplever at Kristiansands-politikerne fratar familiene deres barnetrygda, fordi de er fattige. I mange klasserom sitter det barn som er avhengige av barnevernets omsorg, og de fleste av dem kan se at barnevernet har for få folk på jobb og ikke får de bevilgningene de trenger for å følge opp så godt som disse barna hadde fortjent.

Kristiansand trenger et skifte. Vi trenger politikere som synes rettferdig fordeling og gode velferdstjenester, er den viktigste oppgaven for kommunen. Vi trenger politikere som er villige til å ta grep for å få biltrafikken ned, kutte CO2-utslippene og satse på solceller og fornybar energi. For et Kristiansand for de mange – ikke for de få.

2. kandidat – Andreas Landmark

Andreas Landmark er 22 år gammel, og han er født og oppvokst i Kristiansand. Han studerer på UiA og har gjort det siden 2016. Før det gikk han på Kristiansand Katedralskole Gimle. I 2015 ble han valgt inn i bystyret og stiller til gjenvalg i 2019. Han er nå den yngste representanten i bystyret, og er i tillegg gruppeleder for Kristiansand SV. 

Hvorfor stiller du til valg og hva brenner du for? 

Jeg stiller til gjenvalg til bystyret, fordi lokalpolitikk har gitt mersmak. Også i opposisjon har SV klart å få gjennomslag. Vi har fått på plass strengere seriøsitetskrav ved offentlige anbud, økonomisk støtte til montering av solceller og at cruiseskip må koble seg på landsstrøm innen 2025. 

Nye Kristiansand står foran spennende tider og har store utfordringer i vente. Vi blir en ny kommune, utslippene må betydelig ned for å nå klimamålene i 2030 og kommunen har over 2000 barn som vokser opp i fattigdom. SV-kommunen skal sørge for å overholde Parisavtalen og gi barnetrygd til de barna i kommunen som trenger den mest, ikke holde den tilbake. Disse sakene vil jeg og SV kjempe for om vi kommer i posisjon etter valget.

3. kandidat – Per Gunnar Salomonsen

Per Gunnar er født 1954, kommer fra og bor i Søgne. Han har bodd 30 år i Skien og kom tilbake til Søgne i 2006. Han har i hele sitt yrkesaktive liv vært ansatt i Televerket/Telenor, til sammen nesten 44 år da han sluttet 1. mai 2017. Av utdanning er han svakstrømingeniør, men mest har han tillitsvalgt i Telenor systemet, både som konserntillitsvalgt og ansatt representant i konsernstyret. I dag har jeg verv som fagforeningsleder i IKT bransjens Fagforening og nestleder i EL og IT Forbundet Agder Distrikt, i tillegg til å være leder av Nye Kristiansand SV sitt lokallag. 

Hvorfor stiller du til valg og hva brenner du for?

Jeg er opptatt av lokalsamfunnets utvikling. Nå er det viktig at tilbud på offentlige tjenester som følge av kommunesammenslåingen ikke skal reduseres. God kvalitet på offentlige tjenester til innbyggerne er bygd på egne ansatte. En offentlig innkjøpspolitikk med strenge kvalitetskrav til leverandører er viktig. 

Et ryddig og seriøst næringsliv som konkurrerer innenfor anerkjente metoder. Et næringsliv som tilbyr ansatte gode og forutsigbare lønns- og andre vilkår gjennom inngåtte avtaler. Jeg vil være med på å redusere forskjellene mellom fattig og rik i lokalsamfunnet gjennom en aktiv fordelingspolitikk. En miljøpolitikk for reduserte utslipp og transportløsninger som bidrar til en fremtidig nullutslippskommune er viktig. Ryddighet i kommunal administrasjon som skaper tillitt hos innbyggerne 

4. kandidat – May Erna Karlsen

May Erna Karlsen er født i 1947 og kommer opprinnelig fra Nedre Eiker. Hun har bodd på Sørlandet siden 1966. Hun har utdanning som lærer og har jobba i grunnskolen i Søgne i ca. 30 år, men er nå pensjonist. Hun har også hatt tillitsverv på alle nivå i Norsk Lærerlag/Utdanningsforbundet i over 20 år. 

Hvorfor stiller du til valg og hva brenner du for?

Hele mitt voksenliv har jeg vært opptatt av at alle barn skal oppleve en god og trygg oppvekst og ha tilgang på god utdanning uavhengig av foreldres økonomi. Derfor vil jeg jobbe for en god offentlig fellesskole med nok lærere der alle elever blir sett. En offentlig fellesskole er en viktig del av å gi alle like muligheter.

Barna skal ha rett til barnehage i sitt nærmiljø. Det er meningsløst at de minste barna skal fraktes til en annen del av byen for å komme til barnehage, mens skolebarn har rett til å gå på nærskolen. Barnehage i nærmiljøet er viktig for barna, for foreldrene og for miljøet.

Å sikre allmennheten områder for friluftsliv og rekreasjon er viktig for trivsel og helse og må styres av folkevalgte.. Vi kan ikke overlate til markedet og utbyggere å bestemme hvor det skal bygges. Kulturopplevelser er viktig for alle mennesker uavhengig av alder. Alle liker ikke det samme. Derfor må kulturtilbudet være mangfoldig. Kultur er ikke luksus, det er viktig for helse og trivsel, for både barn og voksne i alle aldre, og må være et offentlig ansvar. 

5. kandidat – Robin Hansson

Robin Hansson er 27 år gammel og er utdannet som ingeniør i fornybar energi. I høst begynner han på en master i industriell økonomi og teknologiledelse. Han har bakgrunn fra Bangladesh, men har bodd nesten hele livet i Kristiansand. Han ble tidlig opptatt av internasjonal solidaritet og urettferdighet. Langvarige opphold i Bangladesh har også gitt førstehåndkunnskap om konsekvensene av global oppvarming. På fritiden er Robin styreleder i Delta foreningen som er med i kampen mot ekstrem fattigdom i Bangladesh.

Hvorfor stiller du og hva brenner du for? 

Jeg stiller til valg med mål om å gjøre Kristiansand til en grønn by med små forskjeller. Byutviklingen skal være demokratisk styrt til det beste for byens innbyggere, og ikke av hensyn til investorenes lommebøker. For å møte klimakrisa med handlekraft og for å skape fremtidens arbeidsplasser må vi satse på grønn teknologi og grønne arbeidsplasser. Da trenger Kristiansand et sterkt SV. Jeg ønsker meg en by hvor innbyggerne har gode lønninger og et anstendig arbeidsliv. Med lav ulikhet skaper vi sterke felleskap og en by for alle. 

6. kandidat – Tonje J. Alvestad

Tonje kommer fra Sulitjelma, ei bygd i Nordland, og har bodd i Kristiansand siden 2007. Hun trives godt og har lært seg å stupe som en del av integreringa. Hun er vernepleier av yrke og er også i et deltids frikjøp som hovedtillitsvalgt i FO (Fellesorganisasjonen) i Kristiansand kommune. Hun studerer til en master i sosiologi og sosialt arbeid ved siden av jobben i Kristiansand kommunes tjeneste for enslige mindreårige flyktninger. 

Hvorfor stiller du til valg og hva brenner du for? 

Arbeid for alle, sikre rett til heltid, og at at folk skal yte det de kan er en viktig del av arbeidslivspolitikken. Inkludering i arbeidsliv og fritid gjennom god opplæring og arbeidspraksis er avgjørende for alle mennesker som er i utenforskap. Jeg mener at velferdstjenester skal være offentlige – kommersielle, private aktører skal ikke tjene penger på velferd. Det er enormt viktig å ha et samfunn som ivaretar den enkeltes behov. Da trenger vi gode og nok fagfolk over alt. Det gjelder i alt fra barnehager til omsorgsenter. En medmenneskelig politikk med rettigheter og krav for mennesker som kommer til landet vårt og byen vår er viktig for meg. Vi må ansvarliggjøre de som er ansvarlig. Vi har bare en jordklode – og det er de som forsøpler og forurenser som skal ta ansvar for det.

7. kandidat – Torunn Kristiansen

Torunn Kristiansen er født i 1958. Hun er oppvokst i Bærum, og har de siste 31 årene vært bosatt Søgne. Hun har vært ansatt i Norsk Data, Christiansands Assurance og vært selvstendig næringsdrivende innen forsikring og bank. Torunn har studert Statsvitenskap og Allmennlærerutdanning ved UiA, og har etter det vært ansatt i ulike barne- og ungdomsskoler i Søgne, Songdalen, Kristiansand, og voksenopplæringen for fremmedspråklige asylsøkere i Mandal. Hun er tidligere fylkesleder i Vest Agder Naturvernforbund, og er nå folkevalgt politiker i Søgne og har vært det siden 2003.

Hvorfor stiller du til valg og hva brenner du for

Jeg vil være med på å verne om og ivareta verdier i storkommunen Kristiansand innen omsorg for alle aldersgrupper. Det er viktig å ivareta gode offentlig barnehager, skoler og en god eldreomsorg, samt gi arbeidstakere i offentlig sektor gode arbeidsforhold. Jeg ønsker å jobbe for desentralisering og å beholde de lokale tilbudene som har vært før sammenslåingen.  Jeg er opptatt av helheten i SVs politikk, rettferdig fordeling av goder og ressurser, og gode muligheter til utfoldelse innen kultur og innovasjon.  Jeg vil bevare miljø og naturmangfoldet som er viktig for å gi folk og dyr, både i nåtid og framtid, gode levevilkår, i tillegg vil jeg arbeide for å bevare strandsonen i større grad, samt minske dispensasjoner i byggesaker, noe som har vært benyttet tidligere i for stor grad

Kontakt oss gjerne dersom du har innspill eller spørsmål!

Del dette