open menu

66 år er nok. Norge ut av NATO!

Moderne kriger legitimeres med humanitære hensyn og det kan da være svært krevende å stå imot presset fra USA, NATO og et samlet norsk presse- og politikerkorps.

Moderne kriger legitimeres med humanitære hensyn og det kan da være svært krevende å stå imot presset fra USA, NATO og et samlet norsk presse- og politikerkorps. Når krigsklokkene slår samles vanligvis alle disse i konkurranse om hvem som kan vise mest forakt  for den felles fienden og i våpenglad handlingsiver for en truet sivilbefolkning. Men erfaringene spesielt fra krigene i Afghanistan, Pakistan og Midt-Østen viser likevel at vestlig militær høyteknologisk innblanding neppe fører til fred eller bedre sikkerhet og levekår for sivilbefolkningen. Tvert om har vi sett at Vestens bombing og droneangrep har stimulert religiøs oppsplitting og fanatisme, borgerkriger og etniske konflikter, som idag er blitt en trussel også på hjemmebane.

Militære maktmidler er uegnet til å stabilisere en verden i ubalanse, men likevel ser vi tydelige tegn på økt global militarisering. Norske selskaper selger militært materiell til utlandet for 4,6 milliarder kroner i året.  Veien mot fred er ikke brolagt med økt produksjon og salg av norske våpen.

De underliggende motivene for vestlige krigsoperasjoner i sør er ofte oljeressurser og andre rene imperialistiske hensyn. SV mener at det er et ufravikelig krav at FN må stille seg bak militære operasjoner i andre land dersom Norge skal delta. Samtidig kan det ikke være noen automatikk i at Norge må delta dersom FN stiller seg bak en krig. Libya-krigen var et stort feilgrep, og viser klart at FN-mandatet ikke er noen garanti for at krigsdeltakelse er riktig.

NATO har fortsatt førstebruk av atomvåpen som en del av sin strategi. I tillegg forbeholder man seg retten til å bruke militærmakt utenfor sine egne områder, også uten FN-mandat. Å være medlem av NATO øker faren, og sannsynligheten, for at Norge blir dratt med i folkerettstridige angrepskriger. NATO er ikke en forsvarsallianse, men verdens mest aggressive militærmakt.

NATO-medlemskapet setter Norge i et spesielt avhengighetsforhold til USA, og gjør det
vanskelig å utvikle en norsk politikk uavhengig av USAs interesser. USA er en stormakt som setter egne strategiske og økonomiske behov foran hensynet til fred, utvikling og menneskers
grunnleggende rettigheter mange steder i verden. En aggressiv amerikansk utenrikspolitikk er en av årsakene til flere av verdens mest betente konflikter. USA vil ikke underlegge seg internasjonale avtaler som nedrustingskontroll og den internasjonale straffedomstolen.  USA er også en selektiv tilhenger av hvilke rettsregler som skal gjelde og hvilke FN-vedtak som er gyldige. For eksempel er Israels okkupasjon av Palestina fordømt i FN en rekke ganger, uten at det får noen konsekvenser.

I framtiden vil presset på Norge for å delta i krigsoperasjoner i utlandet antakelig øke, til dels fordi Stoltenberg er blitt NATO-sjef, men særlig fordi Norge er et land med god økonomi som har investert store summer i amerikanske bombefly bygd for globale operasjoner. Norge står i fare for å bli en spydspiss for NATO – som vi var i Libya – i framtidige vestlige kriger i sør. Norge må melde seg ut av NATO og søke andre sikkerhetspolitiske allianser, blant annet i et
nordisk forsvarssamarbeid.

Vår kritikk av vestlige militære intervensjoner må likevel ikke forlede oss til å ta parti for de despotene og diktaturene som ofte er målet for krigsekspedisjonene. Vi må heller ikke bli forledet av andre stormakter som av egne maktinteresser kan finne på å dele vår kritikk. Tvert om bør vi søke å framheve den felles interessen folk i alle land har i å stå imot krigshisserne, og bekjempe diktatorer og superrike oligarker, både i USA, Russland, Kina og andre land.

Hordaland SV krever:

  • At kjøpet av JSF-jagerfly stoppes
  • At det må etableres sluttbrukererklæring med reeksportklausuler ved eksport av våpen og ammunisjon
  • At Norsk våpeneksport opphører, og at norske jobber innenfor våpenproduksjon fases over i annen, mer fredlig produksjon
  • At Norge melder seg ut av NATO

 

Vedtatt på Hordaland SV årsmøtet 14. – 15. februar 2015

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter