open menu

Kapittel 5: Kultur, idrett, friluftsliv og frivillighet

SV vil arbeide for å trygge og bygge videre på Haugesunds rike og varierte kulturliv, idrettstilbud og friluftsmuligheter. Dette har betydning for befolkningens identitet, utfoldelses- og opplevelsesmuligheter og kreativitet. Haugesund har et mangfoldig foreningsliv. De frivillige og ideelle organisasjonene står for viktige oppgaver i lokalsamfunnet, og dette ønsker SV å støtte opp om!

Frivillighet som ressurs. Frivillige og ideelle organisasjoner står i dag for en svært viktig og nødvendig del av tilbudet til Haugesunds innbyggere på mange områder. Haugesund SV vil jobbe for langsiktige og stabile vilkår for ideelle aktører, og vil aktivt motarbeide at kommersielle tilbud får etablere seg på deres bekostning. Frivillighet stimulerer til demokrati og deltakelse, noe som er svært viktig i en kommune.

Bærekraftige bydelshus. Bydelshusene skal ha en viktig funksjon i barn og unge sitt nærmiljø. Kort avstand til aktivitet og tilbud i nærmiljøet er både miljøvennlig og bidrar til mer samhold og engasjement i lokalmiljøet. Bydelshusene må blomstre i tråd med sin egenart. De skal stimuleres og ikke detaljstyres. Haugesund SV vil satse aktivt på levende bydelshus med ungdom som målgruppe.

Kultur i sentrum. Haugesund har mange sentrale kulturinstitusjoner innenfor en liten radius. Folkebibliotek, museum, kino, teater, kunst- og billedgalleri er viktige offentlige kulturinstitusjoner og en sentral del av det frie og mangfoldige kulturlivet og en viktig del av Haugesund sentrum. Haugesund SV vil arbeide for at disse institusjonene fortsatt forblir og har gode utviklingsmuligheter og vilkår i sentrum – bokstavlig talt.

Folkebibliotek for framtida. Folkebibliotekene gjør kunnskap, kultur, litteratur og verdier tilgjengelig for alle grupper i samfunnet, uavhengig av sosiale, økonomiske og geografiske skillelinjer. Bibliotekene har vært med på å bygge opp landet vårt som kunnskaps- og kulturnasjon. I internettalderen har bibliotekene også fått en ny betydning, som portaler og kvalifiserte veivisere i den nye informasjonsoverfloden. Haugesund SV vil jobbe for å styrke folkebiblioteket som kunnskaps-, kultur- og formidlingsinstitusjon og en aktiv bidragsyter til demokrati og ytringsfrihet.

Folkehelse for folk flest. Det er viktig å gi de som driver toppidrett gode nok rammevilkår, da dette er med på å holde liv i bredden og være identitetsskapende for innbyggerne i kommunen. Haugesund SV vil likevel prioritere den brede mosjons- og idrettsaktiviteten. Vi vil spesielt legge vekt på allsidige og lekpregede tilbud til barn og unge – og nonprofitt foreninger som driver mosjons- og folkehelsetilbud som gjør det mulig å delta uavhengig av størrelse på lommebok.

5.1 Et levende kulturliv

Haugesund SV vil:

 • sikre aktivitet og tilbud ved alle bydelshus
 • videreutvikle Gamle Slaktehuset til å bli et kulturhus og rusfritt alternativ for unge etter modell fra Metropolis i Stavanger
 • legge til rette for trygg ferdsel for Ungdom i sentrum mellom rusfrie aktiviteter og kollektiv transport
 • sørge for midler til korps, kor og teater
 • sørge for at lokale kunstnere og kulturutøvere, både profesjonelle og amatører, tilbys gode arenaer for sin virksomhet
 • arbeide for at folkebiblioteket og folkemuseet har vilkår til å fungere som levende, flerkulturelle møteplasser for kulturformidling, kommunikasjon, læring og demokratiutvikling
 • reetablere Haugesund som Friby for forfulgte forfattere og knytte fribyforfatterordningen til folkebiblioteket
 • at graffitikunstnere skal få utfolde seg i utvalgte byrom
 • bruke graffitikunstnere til maling av spill og aktiviteter på asfalt i skolegårder og på lekeplasser
 • tilpasse kulturlokaler for mennesker med funksjonshemninger.
 • beholde Filmfestivalen i Haugesund

5.2 En idrett for helse og trivsel

Haugesund SV vil:

 • prioritere den brede idretts- og mosjonsaktiviteten
 • at folkebadet på Flotmyr skal bygges og driftes av kommunen
 • sørge for tilbud til de som har særskilte behov gjennom universell utforming
 • sørge for erfaringsutveksling og videreutvikle «Vard-modellen» til andre idrettsområder
 • støtte og verne om mosjonstilbud for voksne i regi av foreninger og frivillige organisasjoner, f.eks. gjennom støtte til kursing og utstyr.

5.3 Frivillighet som ressurs

Haugesund SV vil:

 • at Haugesund kommune utarbeider en tydelig plan for hvordan man ønsker å samarbeide med frivillige lag og organisasjoner, brukerutvalg og andre organer som representerer kommunens befolkning innenfor ulike områder.
 • la bydelshus og aktivitetshus ha egen ledelse med nærhet til lag og foreninger som bruker dem.
 • åpne for større og billigere tilgang for frivillige lag og foreninger for barn og ungdom som ønsker å låne kommunale bygg (i tråd med LNU sitt forslag).
 • verne om og beholde Skattkammeret i Haugesund
 • primært prioritere midler til frivillige lag og organisasjoner som arbeider for inkludering, integrering, fattigdomsbekjempelse, klima og miljø

<- Tilbake til kapittel 4

Tilbake til kapitteloversikt

Del dette