open menu

Kapittel 4: Arbeid, velferd og likestilling

Sterke fellesskap og gode velferdstjenester gir mennesker muligheter uavhengig av hvilken bakgrunn de har. Fellesskapet tar vare på oss og derfor må vi ta vare på fellesskapet.

Viktige prinsipp og prioriteringer for Haugesund SV:

Det er nødvendig med mer tid og tillit til de som jobber for fellesskapet. Haugesund SV vil jobbe for en tillitsreform i samarbeid med fagorganisasjonene .

Tillitsreformen handler først og fremst om en endring i tankesett – både for ledere, medarbeidere og folkevalgte. Dernest handler det om en alternativ måte for organisering, styring og ledelse av tjenestene. Det handler om frigjøring fra byråkratiske og tungrodde systemer. Om å gi medarbeidere nok tid til å gjøre jobben sin og mer rom til faglig frihet. At ledere må bli gitt mer tid til nettopp ledelse, og til å skape rom for utviklingsarbeid. Det handler om mindre silotenkning, at ulike mennesker har ulike behov og et ønske om mer tverrfaglig samarbeid. Og ikke minst om økt brukerinvolvering og mer makt til de som vet hvor skoen trykker.

Tillitsreformen handler om at innbyggerne våre ikke skal bli kunder.

Kommunale velferdstjenester er ikke varer i en butikk, da det forutsetter en markedsmakt som de fleste av oss ikke har. Det handler om at fellesskapets midler skal brukes treffsikkert og kunnskapsbasert. I det store og det hele handler det om tilliten til kommunen og velferdsstaten.

I Haugesund kan tillitsreformen handle om:
Mindre teoritung testing – og mer praktisk læring
Mindre standardisering – mer rom for faglig skjønn
Mindre siloer mellom fagfolk og tjenesteområder – mer tverrfaglighet
Mindre administrativ og politisk detaljstyring – mer makt til medarbeidere og innbyggere

Faste, hele stillinger og nok folk på jobb.

I kommunen skal fast og hel stilling skal være hovedregelen, og ikke unntaket.Økonomisk uavhengighet er en forutsetning for likestilling. Haugesund SV vil fortsette arbeidet med å øke andelen heltidsstillinger, faste stillinger og lik lønn for likt arbeid. Det skal være nok folk på jobb til å ivareta kvaliteten på velferdstjenestene. Økt grunnbemanning gir mindre sårbarhet og slitasje ved sykdom, og økt kvalitet på arbeidsmiljø og tjenestetilbud.

Velferd skal tjene folk, ikke penger!

Omsorg, skole, barnehage, barnevern, vann, avløp eller renhold skal ikke være butikk. Haugesund SV kjemper for profittfri velferd og mot konkurranseutsetting av de kommunale velferdsoppgavene.

Vi skal lytte til de som vet hvor «skoen trykker». Mange føler på en avstand mellom folk og forvaltning, en avmakt i forhold til systemet og lite eierskap til endringer i nærmiljøet. Haugesund SV vil innbyggerne større innflytelse i viktige saker og jobbe aktivt for å bygge opp et godt system for innbygger – og brukerinvolvering i kommunen.

Haugesund skal være raus, mangfoldig og solidarisk.I Haugesund skal det være rom for forskjeller i kultur og levemåte. Ingen skal diskrimineres på grunnlag av kjønn, seksualitet, religion, hudfarge eller kulturell bakgrunn.

Haugesund SV skal jobbe for at byen vår fortsatt skal være en foregangskommune i bosetting og integrering av flyktninger. Og vi skal være en by fri for hat, rasisme og fremmedfrykt. 

Det finnes ingen fattige barn. Men det finnes fattige foreldre. Sosialhjelp er et kommunalt ansvar som skal sørge for at folk kommer seg på beina og over kneika når man er i en økonomisk krise. Kommunen skal ta spesielt hensyn til barn. Haugesund SV skal sørge for at barnetrygd og barns inntekt holdes utenfor når sosialhjelp beregnes. Kommunen skal ha tilstrekkelig med ressurser til å fange opp og følge opp mennesker som trenger hjelp til å komme i arbeid, behandling eller aktivitet. SV mener det er kommunens plikt å tilby meningsfulle aktiviteter til sosialhjelpsmottakere. Tilbudene og hjelpen som gis skal være individuelt tilpasset personens forutsetninger og livssituasjon.

Tak over hodet uten gjeld opp til taket. I dag tjener noen seg rike på å eie mange boliger, mens andre aldri får mulighet til å eie sitt eget hjem. Bolig er blitt et klassespørsmål, og vi trenger mer politisk styring og mindre marked. SV vil bygge boliger som samsvarer med folks behov og som vanlige folk har råd til å kjøpe.

Alle har rett til et liv uten vold og frykt. Vi skal sørge for at kommunen jobber aktivt med å forebygge, avdekke og hjelpe de som er utsatt for vold og overgrep i nære relasjoner

4.1 Et trygt og inkluderende arbeidsliv  

Haugesund SV vil:

 • samarbeide tett med fagorganisasjonene
 • fortsette arbeidet for økt grunnbemanning, faste og hele stillinger i kommunale enheter
 • etablere en kommunal bemanningssentral innenfor oppvekstområdet og videreutvikle bemanningssentralen innenfor helse- og omsorg. 
 • stanse bruken av bemanningsbyråer i hele kommunen
 • begrense bruk av midlertidige ansettelser til et minimum og kjempe mot alle former for reversering av vårt vedtak om at Haugesund kommune skal forholde seg til den tidligere arbeidsmiljøloven når det kommer til midlertidige ansettelser
 • fortsette arbeidet for å sikre ansattes ytringsfrihet og å styrke varslernes stilling gjennom et uavhengig varslingsutvalg og etablering av trygg varslingskultur
 • legge til rette for kompetanseutvikling og sørge for at ansattes kompetanseheving fører til reel og permanent lønnsøkning
 • sørge for at Haugesund kommune bidrar aktivt til å kvalifisere framtidige og nåværende ansatte gjennom lærlinge-, realkompetanse- og praksisordninger
 • at mennesker med funksjonsnedsettelser skal gis muligheten til en plass i det ordinære arbeidslivet på lik linje med andre arbeidstakere. Blant annet gjennom kommunale arbeidsplasser i regi av Samordningsrådet for utviklingshemmede sitt Helt Med- prosjekt. «
 • legge til rette for at kommunalt ansatte kan være i arbeid så lenge de ønsker gjennom gode seniorpolitiske tiltak 
 • at kommunen bruker egne kompetente ansatte i stedet for eksterne konsulenter når kommunens tjenestetilbud skal evalueres og utvikles
 • at kommunen etterlever vedtatte seriøsitetskrav i byggeprosjekter og andre kommunale prosjekter i tett samarbeid med fagbevegelsen og Arbeidstilsynet
 • at kommunen arbeider aktivt for å avdekke og motvirke sosial dumping
 • innføre seriøsitetskrav for skjenke- og serveringsbevillinger og inndra bevillinger ved avdekking av arbeidslivskriminalitet, grov trakassering eller rasisme

4.2 En solidarisk flykting- og integreringspolitikk  

Haugesund SV vil:

 • beholde mottaksskolen på Breidablikk
 • styrke den barnefaglige kompetansen i kommunens flyktningarbeid
 • at kommunen utarbeider en lokal handlingsplan mot rasisme og etnisk diskriminering
 • øke innvandrerkvinners mulighet for utdanning og yrkesdeltakelse ved å styrke norskopplæring og arbeidstrening under ordnede arbeidsforhold
 • innføre mentorordninger og andre målretta ordninger som gir flyktninger og andre innvandrere hjelp til jobbsøking
 • sørge for at det lokale næringslivet bidrar i integreringsdugnaden
 • øke de økonomiske rammene for bruk av tospråklige assistenter og styrke språkløftet i barnehagene
 • at minoritetsspråklige barn får mer morsmålsundervisning og styrket tospråklig undervisning i skolen
 • at flere minoritetsspråklige barn skal få delta på SFO
 • at kommunen støtter og samarbeider med frivillig sektor i integreringsarbeidet
 • arbeide for å beholde flyktninger som har fullført introduksjonsprogrammet i kommunen

4.3 En verdig sosialpolitikk  

Haugesund SV vil:

 • sørge for at barnetrygd og barns egen inntekt holdes utenfor når sosialhjelp beregnes
 • styrke det tverrfaglige samarbeidet mellom sosialtjenesten i NAV, andre kommunale enheter, spesialisthelsetjenesten og frivillighetsapparatet
 • opprette og utvikle brukerråd og aktiv brukerinvolvering i ulike deler av sosialtjenesten
 • sørge for at mennesker som er i kontakt med kommunens sosialtjeneste har en kontaktperson å forholde seg til
 • sette et tak på antall sosialhjelpsmottakere per saksbehandler i sosialtjenesten

4.4 En sunn og sosial boligpolitikk  

Haugesund SV vil:

 • etablere et kommunalt tomteselskap i tråd med Sandnesmodellen
 • videreutvikle og styrke det ikke-kommersielle boligtilbudet og den kommunale startlånordningen
 • utvikle et kommunalt leie-til-eie konsept
 • vurdere et kommunalt hybelkollektiv for lærlinger og studenter
 • at kommunen skal bistå ved ønsker om å etablere seniorkollektiver, som et supplement til alders- og omsorgsboliger
 • sørge for alternative og bemannede botilbud til mennesker som av ulike grunner har vanskelig for å fungere i egen bolig.
 • prioritere boligbygging i og omkring sentrum
 • sørge for trygge og sunne oppvekstmiljø for barn og unge i alle bolig- og byutviklingsprosjekt
 • utarbeide en tiltaksplan for oppgradering og vedlikehold av lekeplasser i samarbeid med velforeningene
 • verne grønne lunger, matjord og friluftsområder fra boligutbygging

4.5 Vold i nære relasjoner  

Haugesund SV vil:

 • øke kompetansen om overgrep og vold i nære relasjoner i kommunen
 • sørge for å gjennomføre den kommunalt vedtatte planen om bekjempelse av vold i nære relasjoner
 • styrke Krisesenteret og sørge for at kommunen har et langvarig botilbud for voldsutsatte som trenger det
 • arbeide for at statens barnehus tilbyr sin kompetanse og tilbud i Haugesund
 • øke kompetansen i kommunen om sosial kontroll og æreskultur

4.6 Et levende lokaldemokrati  

Haugesund SV vil: 

 • bevare og videreutvikle ordningen med åpen høring om kommunebudsjettet
 • aktivt ta i bruk folkemøter omkring viktige politiske spørsmål i kommunen
 • støtte innføring av stemmerett for 16-åringer
 • etablere et godt system for brukerundersøkelser, brukerråd og erfaringskonsulenter i alle deler av kommunal virksomhet
 • vurdere om Haugesund kommune skal opprette en funksjon som «demokratiutvikler» med mål om involvering av innbyggere og utvikling av lokaldemokratiet

-> Gå til kapittel 5

<- Tilbake til kapittel 3

Tilbake til kapitteloversikt

Del dette