open menu

Kapittel 3: Byutvikling og miljø

Menneskeskapte klimaendringer og økende forskjeller i makt og rikdom er vår tids største utfordringer. Klimaendringene er ikke noe som skjer i framtida – de skjer i dag. Skal vi stanse klimaendringene før det er for sent, må vi ta de riktige miljøvalgene også lokalt i Haugesund. En grønn framtid krever at vi løser utfordringene i felleskap.

Viktige prinsipp og prioriteringer for Haugesund SV:

Fellesskap – ikke forurensning. Haugesund kommune har et ansvar for å sørge for at kommunen tar sin del av ansvaret for å kutte utslipp og omstille seg i retning av å bli en forurensnings- og utslippsfri by. Men dette kan verken politikere eller enkeltpersoner gjøre alene. En rettferdig og god miljøpolitikk krever fellesskapsløsninger og en bred folkelig involvering, spesielt fra barn og unge. Haugesund SV vil at innbyggerne i større grad blir involvert i viktige miljø- og klimaspørsmål.

Å satse på sentrum er å satse på miljø og levekår. Haugesund SV skal fortsette arbeidet med å drive en bærekraftig byutvikling med en særlig aktiv satsing på sentrum. Vi jobber for et levende sentrum med flere boliger, arbeidsplasser, et godt kulturtilbud for unge og eldre, og flere grønne friområder og lekeplasser. Dersom flere mennesker både bor, jobber og handler i sentrum vil dette redusere bilbruk og belastningen på veinettet. Men å satse på sentrum handler også om å satse på levekår. Levekårsundersøkelser viser at de største sosiale utfordringene i Haugesund finnes i sentrum. For Haugesund SV skal miljø og levekår være styrende i prioriteringen av all byplanlegging og byutvikling. Vi skal legge til rette for et sentrum med fokus på mangfold og miljø.

Vi vil ta grønne veivalg. Haugesund SV jobber for at det skal være enkelt, trygt og rimelig å bevege seg til fots, med sykkel eller ved bruk av kollektivtransport. Vi setter kollektivtrafikk og myke trafikanter først, frem for utbygging av mer bilvei.

Vi vil kutte utslipp, ikke arbeidsplasser. Haugesund SV vil jobbe for at selskap der kommunen har eierinteresser, og bedrifter i det private næringslivet i regionen omstiller seg i en mer miljøvennlig og bærekraftig retning og at det etableres flere og ikke færre jobber som ledd i en slik satsing. Å være miljøvennlig skal være et konkurransefortrinn. SV vil kutte utslipp, ikke arbeidsplasser.

En ren natur – for alle!Kontakt og nærhet til natur og friluftsområder er viktig for folkehelsa og for utvikling av miljøbevisstheten. Haugesund SV vil verne om allemannsretten, grønne friområder og strandsone både i og utenfor sentrum.

3.1 Fellesskap, ikke forurensning

Haugesund SV vil:

 • at miljøhensyn, folkehelse og levekår skal ivaretas i all kommunal planlegging
 • innføre klimabudsjett og klimaregnskap for kommunen, som ledd i å prioritere og følge opp den kommende kommunedelplanen for klima og energi
 • involvere innbyggerne i miljø- og byutviklingsprosjekt blant annet gjennom økt bruk av folkemøter
 • øke ungdomsrådet og ungdoms- og elevorganisasjoners innflytelse i klima- og miljøspørsmål
 • at kommunale bygg skal være klimanøytrale
 • at kommunen etablerer en miljøportal med innspill og inspirasjon til hvordan Haugesund kan bli mer miljøvennlig
 • bruke medlemskapet Klimapartner til aktiv kunnskapsutvikling og kunnskapsdeling om klima og miljø – for kommunens medarbeidere, det lokale samfunns-, arbeids- og næringslivet og for innbyggerne

3.2 Et levende sentrum for miljø og mangfold

Haugesund SV vil:

 • at Flotmyr skal ha førsteprioritet som byutviklingsprosjekt. Flotmyr skal være et forbilde når det gjelder miljø og sosialt mangfold – med helhetlige, energieffektive løsninger, variasjon i funksjoner og boligtyper tilrettelagt for ulike mennesker og levemåter.
 • arbeide for et områdeløft for Risøy, med aktiv medvirkning fra beboere og velforening
 • jobbe aktivt for ny broforbindelse til Risøy, og stenge Risøybroa for biltrafikk når ny broforbindelse er på plass
 • lempe på parkeringskrav for etablering av boliger i sentrum og legge til rette for bilkollektiv / bildeleordninger ved å stille plasser i kommunale p-hus og p-plasser til disposisjon
 • beholde og videreutvikle Grytå som en grønn lunge og møtested for barn og unge
 • styrke offentlige møteplasser og jobbe for at flere tar i bruk friområder som Byparken, Grytå og Rådhusplassen til kulturelle og sosiale formål
 • stimulere til mer aktivitet og torghandel ved å fjerne torghandleravgift for Rådhusplassen
 • reetablere Byhagen 
 • verne om bebyggelse med historisk og arkitektonisk verdi
 • stimulere til økt utnyttelse av eksisterende, ubenyttet bygningsmasse i sentrum ved å lempe på krav til parkering og uteoppholdsareal
 • legge til rette for mer lek og aktivitet med flere lekeområder i sentrum – sommer og vinter
 • jobbe for utslippsfri bybåt mellom sentrum, Nord-Karmøy og byøyene
 • verne om Vibrandsøy som grønn perle i havet og byen

3.3 Grønne veivalg

Haugesund SV vil:

 • samarbeide med fylket om å styrke og videreutvikle kollektivtilbudet slik at det lønner seg å ta buss fremfor bil – blant annet gjennom å:
  • videreføre og utvide 10-kroners bussen
  • øke frekvens i bussavganger rundt arbeidstid start og slutt
  • utvikle prøveordninger med miljøvennlig ringetaxi eller minibusser i sentrum og sentrumsnære områder (jfr. Kolumbus sitt «Hent meg»-prosjekt)
 • intensivere satsingen på sykkelby og prioritere et sammenhengende og trygt sykkelveinett, fremfor utbygging av mer bilvei. Før sykkelveinettet er utbygd vil vi aktivt jobbe for enkle tiltak som for eksempel å;
  • tillate sykling mot kjøreretning i enveiskjørte gater
  • anvise syklisters plass i veibanen med veimerking (”sharrows”)
 • ha omkamp om utbygging av firefeltsvei i Karmsundgata – og si nei til utbygging av mer bilvei som ikke er finansiert, behovs- og klimavurdert.
 • definere egne kollektiv- og samkjøringsfelt på veistrekninger hvor det allerede er flere parallelle kjørefelt
 • at biler som kommunen eier eller leier skal være elbiler, og at kommunen benytter seg av og støtter opp om bildeleordninger.
 • at kommunen går foran som et godt eksempel og tilbyr belønningsordninger for miljøvennlige arbeidsreiser til fots, på sykkel eller med kollektivtransport, og samarbeider med offentlig og privat næringsliv om tilsvarende ordninger.
 • etablere tilstrekkelig med ladestasjoner for elbiler i kommunal og privat regi
 • etablere ladestasjoner for elsykler i sentrum

3.4 Grønn næringsutvikling

Haugesund SV vil:

 • støtte og styrke Gründerloftet i sentrum
 • styrke samarbeidet mellom næringsliv og miljøer for utdanning, forskning og innovasjon med mål om grønnere næringsutvikling.
 • støtte aktører som jobber for å redusere matsvinn
 • sørge for at Haugaland Kraft, der Haugesund kommune er en betydelig eier, satser på utvikling av fornybar energi, som havvind, sol-, bølge- og tidevannskraft og jordvarme.
 • at HIM der Haugesund kommune er en betydelig eier jobber for å etablere biogassanlegg for å omgjøre avfall til lokal verdiskaping
 • at all virksomhet på Haugaland Næringspark skal være grønn og fornybar
 • stille strenge og målbare energikrav til kommunale nybygg
 • stille målbare miljøkrav til kommunale innkjøp og byggeplasser
 • satse sterkt og aktivt på havvind, men pause utbygging av landbaserte vindmølleparker
 • støtte og legge til rette for å etablere landsstrøm for cruiseskip i Karmsund havn
 • at kommunen skal delta aktivt i klyngesamarbeidet Maritime CleanTech

3.5 En ren natur – for alle  

Haugesund SV vil: 

 • verne matjord på Fagerheim
 • verne om grønne lunger, trær og parker –  og hindre omregulering av grønne friområder til andre arealformål
 • utarbeide en markaplan for Haugesund kommune
 • hindre forsøpling av byen og naturen, og utvide strandryddeaksjonen til også å være en landryddeaksjon
 • ha insektvennlig beplantning i kommunale parker
 • styrke friluftsorganisasjonene og friluftsrådenes arbeid, med et spesielt fokus på at barn og unge, mennesker med funksjonsnedsettelser og minoritetsbefolkning skal kunne ta naturen i bruk
 • ferdigstille kyststien fra sentrum til Årabrotkilen
 • bruke miljøvennlig granulat i bygging eller oppgradering av kunstgressbaner og ballbinger
 • finne miljøvennlige alternativ for underlag på lekeplasser, i barnehager og skolegårder

-> Gå til kapittel 4

<- Tilbake til kapittel 2

Tilbake til kapitteloversikt

Del dette