open menu

Kapittel 2: Helse og omsorg

SV mener at helse og omsorg er et offentlig ansvar, og ikke et område for konkurranseutsetting og profitt. Vi skal jobbe for at alle som trenger det får gode og trygge helse- og omsorgstjenester tilpasset behov, uavhengig av alder, sosial bakgrunn og personlig økonomi.

Viktige prinsipp og prioriteringer for Haugesund SV:

Bestemor skal ikke på anbud! Haugesund kommune har heldigvis valgt å ikke konkurranseutsette helse- og omsorgstjenestene. Men mye tyder på at dette fort kan snu om høyresiden igjen får makten i byen. Haugesund SV vil kjempe mot alle forsøk på å sende innbyggere som trenger hjelp, pleie og omsorg ut på anbud.

Fast og full stilling skal være hovedregelen, og ikke unntaket. I store deler av helse- og omsorgssektoren der kvinner er i flertall, er deltidsstillinger hovedregelen og ikke unntaket – særlig blant fagarbeidere. Deltidsarbeid har mange negative konsekvenser både for kvaliteten på arbeidsmiljøet og kvaliteten på tjenestene. Ikke minst har det konsekvenser for dem det gjelder. Deltidsstilling gir ikke lån i banken. Deltidsstillinger gjør kvinner avhengige av lommeboka til andre. Deltidsstillinger gjør kvinner til pensjonstapere. Ingen skal sove med mobilen på nattbordet på jakt etter ekstravakter. Haugesund SV vil avskaffe ufrivillig deltid blant kvalifisert helsepersonell og fortsette arbeidet med å øke andelen heltidsstillinger innenfor de kommunale helse- og omsorgstjenestene.

Økt grunnbemanning = god økonomi og kvalitet. Mye av løsningen på mye av deltidsproblematikken ligger i økt grunnbemanning. Ved å øke grunnbemanningen vil flere ansatte oppnå større stillingsstørrelser. Økt grunnbemanning gir mindre sårbarhet ved sykefravær og kan slikt sett redusere vikarkostnader og administrering av vikarer ved sykdom. Sist, men ikke minst kan økt grunnbemanning bidra til å heve kvaliteten på tjenestene. Økt grunnbemanning kan bidra til at en 100 % stilling føles som nettopp det, og ikke som en 120 % stilling. Haugesund SV vil fortsatt jobbe aktivt for å øke grunnbemanningen i de kommunale helse- og omsorgstjenestene.

Mer samarbeid på tvers av fag, profesjoner og organisasjoner. Haugesund SV ønsker å forsterke det samarbeidet mellom fagmiljøene i kommunehelsetjenesten, og mellom kommunehelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten, utdanningssektoren og frivillige organisasjoner. Mer tverrfaglig samarbeid kan bidra til økt kvalitet, mer treffsikre og helhetlige tjenester.

Ingen skal falle mellom to stoler. Pasienter innenfor rus- og psykiatri er særlig utsatte grupper som ofte faller mellom systemer og har for lav prioritet i helsevesenet. Rusproblematikk og psykiske lidelser er blant de viktigste årsakene til tapte leveår, nedsatt livskvalitet, uførhet og fattigdom. Haugesund SV vil jobbe aktivt for at kommunen har en organisering og et tilbud som gir mennesker hjelp på den måten og det nivået som passer for dem, og at de har færrest mulig personer å forholde seg til i kontakt med de kommunale tjenestene.

Mer makt til de som vet hvor skoen trykker. Den beste omsorgen og hjelpen gis gjennom et samarbeid mellom våre medarbeidere og innbyggere. Mer brukerinvolvering kan bidra til å øke tilliten til og kvaliteten på tjenestene. Haugesund SV vil jobbe for å styrke pasient, bruker og pårørende medvirkningen innenfor alle enheter i helse- og omsorg.

2.1 Tillitsbasert og verdig omsorg

Haugesund SV vil:

 • bekjempe alle forsøk på konkurranseutsetting
 • øke andelen heltidsstillinger og øke grunnbemanningen innenfor helse- og omsorgstjenestene
 • legge til rette for turnusordninger og turnusplanlegging som er forutsigbare for arbeidstaker og arbeidsgiver – og tilpassa folk sine liv, f.eks. årsturnus
 • sørge for et tilstrekkelig antall lærling- og praksisplasser og kompetente veiledere i kommunehelsetjenesten.
 • legge til rette for faglig fornying og kompetanseheving i form av kurs eller videreutdanning.
 • styrke det tverrfaglige samarbeidet, blant annet gjennom:
  • mer bruk av tverrprofesjonelle team i hjemmebaserte tjenester
  • at alle sykehjem har tilgang på kompetanse som aktivitører, ernæringsfysiolog, og fysio- og ergoterapeuter og frivilligressurser
 • at alle enheter aktivt involverer pasienter, brukere og pårørende gjennom brukerundersøkelser, brukerråd og erfaringskonsulenter
 • at sykepleiere og vernepleiere blir likestilt med hensyn til rekrutteringstiltak (stipendordninger ol.) i kommunale tjenester
 • sikre et godt bolig- og aktivitetstilbud til mennesker med utviklingshemming blant annet gjennom økte rekrutteringsmidler, krav om kvalifisert personale, økt grunnbemanning.
 • sørge for at eldre og andre hjelpetrengende som ønsker å bo hjemme gis muligheten til det ved å yte gode kommunale omsorgstjenester av kompetent helsepersonell
 • legge til rette for alternative boligløsninger for eldre, som eldrekollektiv, eldretun og forsterkede omsorgsboliger
 • sikre at mennesker med annen kulturell bakgrunn blir ivaretatt i kontakt med omsorgstjenestene
 • øke antallet legetimer i sykehjemmene

2.2 Et helhetlig tilbud i rus og psykiatri

Haugesund SV vil:

 • at folk skal få hjelp på det behandlingsnivået som er best for dem
 • at Haugesund kommune forsterker samhandlingen internt i kommunen og mellom kommunen, helseforetaket og andre instanser for å gi sikre et helhetlig tilbud til mennesker med psykiske lidelser eller rusavhengighet – for eksempel gjennom videreføring og videreutvikling av ACT-teamet 
 • at Stølen skal kunne tas i bruk for mennesker som har behov trygghet og ekstraordinære skjermingstiltak
 • at alle enheter innenfor rus og psykisk helse aktivt involverer pasienter, brukere og pårørende gjennom brukerundersøkelser, brukerråd og erfaringskonsulenter
 • sørge for et verdig og tilrettelagt boligtilbud for mennesker som i kortere eller lengre perioder står uten bolig eller trenger hjelp til bo-trening.
 • sørge for et forpliktende rus- og sosialpolitisk samarbeid med Kirkens bymisjon, Frelsesarmeen og andre ideelle og frivillige organisasjoner på rusfeltet
 • opprette egen sykehjemsavdeling for rusavhengige etter modell fra Stokka sykehjem i Stavanger
 • styrke lavterskeltilbudene og vurdere å igangsette et tverrfaglig rusteam, etter modell fra Stangehjelpa i Stange kommune
 • sette i gang forsøksprosjekt med bemannet røyke/sprøyteromløsning for de tyngste rusmiddelavhengige i tilknytting til helsestasjonen for rusmiddelavhengige
 • tilrettelegge for at rusmiljøet skal ha et tørt og trygt tilholdssted
 • at politiet i Haugesund omstiller seg varslede endringer i norsk narkotikapolitikk

-> Gå til kapittel 3

<- Tilbake til kapittel 1

Tilbake til kapitteloversikt

Del dette