open menu

Kapittel 1: Oppvekst og kunnskap

Framtida er nå! Barn og unge fortjener å bli tatt på alvor. Da trenger vi trygge, gode og sunne oppvekstvilkår som utjevner ulikheter. En by og et nærmiljø som ivaretar dette. Barnehager og skoler som fremmer lek, læring og utvikling for alle, til beste for den enkelte og fellesskapet.

Viktige prinsipp og prioriteringer for Haugesund SV:

Barn og unge er den viktigste investeringen i framtida. Barn og unges læring, helse og trivsel er et samfunnsansvar. Ungene våre sine oppvekstvilkår skal ikke være en salderingspost. Haugesund SV vil sikre at barnehage, skole, SFO, PPT, helsestasjon og barnevern har høy prioritet i kommunen. Vi vil styrke den pedagogiske, faglige og bygningsmessige kvaliteten påbarnehager, offentlig skole og høyere utdanning, og sikre de ansattes profesjonsfellesskap i tråd med rammeplan for barnehagen og skolens nye læreplanverk (LK20).

Alle barn skal få være med på leken! Ifølge statistikk fra Bufdir lever omkring 10 % av alle unger i Haugesund kommune i familier med vedvarende lavinntekt. Fattigdom får konsekvenser på alle områder av et barns liv og fører til isolasjon og utestenging. Haugesund SV vil være en garantist i arbeidet med å bekjempe fattigdom blant barn i kommunen.

En god barndom varer hele livet.  Alle barn fortjener en trygg oppvekst. Haugesund SV vil jobbe for tidlig innsats i alle ledd og at alle offentlige tjenester er samordnet til beste for barnet. Forebyggende arbeid og et åpent og sterkt tverrfaglig samarbeid mellom helsestasjoner, barnevern, barnehage, skole, PPT og andre instanser skal sørge for at ingen barn faller utenfor. Barnevernet tar vare på de mest sårbare og utsatte ungene våre. Haugesund SV støtter de barnevernsansatte og deres fagorganisasjoner om å innføre en bemanningsnorm i barnevernet, tilsvarende 15 barn per saksbehandler.

Barn, og ikke butikk. Gjennom sterke fellesarenaer gir vi barna våre best forutsetninger for å lykkes. Barnehagen er en viktig arena for sosialisering, språkutvikling, lek og læring. Den skal sikre utjevning av sosiale forskjeller, bidra til integrering, språklig og kulturelt mangfold.

I Norge er det den siste tiden avdekket en rekke brudd på hvordan kommersielle aktører misbruker offentlige tilskudd. Haugesund SV sier nei til utbygging og utvidelse av flere kommersielle barnehager.

Vi vil også jobbe for at alle barn i Haugesund får rett til barnehageplass i sin skolekrets – dette for å stimulere til grønnere nabolag og bedre tilknytning til nærmiljøet.

En variert og helhetlig skoledag. En god skole må bygge på et helhetlig kunnskapssyn. SVs mål for skolen er en kunnskapspolitikk som sikrer alle elever like rettigheter og muligheter. Skolen er den viktigste arenaen for sosial utjevning og inkludering. Elevene er tjent med en skole med kollektive verdier, der personale opptrer samstemt og har tid og rom for elevene.

På nasjonalt nivå jobber SV for å innføre heldagsskole med flere lærere og mer rom for praktisk og kreativ læring, mer fysisk aktivitet, skolemat og skolelekser i stedet for hjemmelekser. En noe lengre og mer variert skoledag vil på sikt kunne erstatte SFO og hjemmeleksene – og slikt sett bidra til et tydeligere skille mellom skole og fritid.

Heldagsskolen i sin fulle form krever statlig finansiering, men elementer fra heldagsskoletenkingen kan likevel innføres lokalt. Haugesund SV vil jobbe for mer fysisk, kreativ og praktisk læring i skolen. Vi ønsker en bevisst og mer pedagogisk bruk av lekser – og vi vil legge til rette for at de minste ungene får skolelekser i stedet for hjemmelekser. Vi vil jobbe for å etablere gratis kjernetid på SFO for elever på 1. trinn og for å innføre søskenmoderasjon.

1.1 Ja til kommunale og ideelle barnehager

Haugesund SV vil jobbe for:

 • å trygge ressurssituasjonen i de kommunale barnehagene
 • å sikre voksentettheten i alle barnehager gjennom økt grunnbemanning og å innføre minst 50 % barnehagelærerdekning
 • full bemanning ved fravær pga. bl.a. sykdom og pedagogenes planleggingstid ved at lønn til vikarer legges inn i budsjettet
 • at alle nye barnehager skal være kommunale eller ideelle
 • re-kommunalisering av de kommersielle barnehagene
 • at skattepenger i form av statstilskudd og egenandeler skal brukes på barnehagedrift og ikke gå til kommersielle aktører
 • at det legges til rette for at flere barn med ulik etnisk bakgrunn begynner i barnehage
 • å øke rammene for bruk av tospråklige assistenter/miljøarbeidere og styrke språkløftet
 • å styrke tilbudet til barn med spesielle behov
 • at alle barn skal ha rett til barnehageplass i sin skolekrets
 • å gi de ansatte muligheten til å styrke sin formelle kompetanse

1.2 En helhetlig og variert skolehverdag

Haugesund SV vil jobbe for:

 • å trygge ressurssituasjonen i Haugesundsskolen
 • at lærernormen anses som et minimumstall for antall lærere på en skole
 • å gi lærerne tillit og fjerne unødvendig testing, kontroll og rapporteringsrutiner for ansatte i skolen
 • at minoritetsspråklige barn får mer morsmålsundervisning og styrket tospråklig opplæring
 • å innføre et gratis skolemåltid ved grunnskolene i Haugesund.
 • at skolene skal ha ressurser til et faglig bemannet skolebibliotek
 • at skolene i Haugesund skal ha en bedre vaktmesterordning
 • skolebygningene på Breidablikkhøyden må rehabiliteres
 • at Brakahaug skole må bygges ut for å tilfredsstille kravene til å være en 1-7-skole
 • at Røvær skole skal bestå som 1-10-skole, og at foreldre som ønsker å gjøre bruk av retten til fritt skolevalg på ungdomstrinnet, skal kunne sende barna til en ren ungdomsskole i Haugesund.
 • at ingen ungdomsskoler i Haugesund har mer enn ca. 500 elever
 • å sikre et godt og inkluderende SFO-tilbud for alle, blant annet gjennom:
 • gratis kjernetid på SFO for 1. trinn (ettermiddagsmodell fram til kl. 15)
  • innføring av søskenmoderasjon
  • styrke ordningen med betalingsfritak/betalingsreduksjon for familier med lavinntekt
 • å styrke kulturskolen gjennom samlokalisering og samarbeid med grunnskolen
 • å sikre nok ressurser til den pedagogisk-psykologiske rådgivningstjenesten, PPT, for å unngå ventelister
 • at PPT prioriterer barn og unge med psykososiale utfordringer på lik linje med faglige utfordringer
 • at kommunen sørger for nok ressurser til innføring og implementering av nytt læreplanverk (LK20)
 • at skolene og lærerne på alle trinn i grunnskolen skal ha en gjennomtenkt pedagogisk praksis når det gjelder lekser
 • legge til rette for skolelekser framfor hjemmelekser for de yngste elevene (1.-4. trinn)

1.3 Tverrfaglig og tidlig innsats til beste for barna

Haugesund SV vil jobbe for:

 • å støtte innføring av bemanningsnorm i barnevernstjenesten
 • å motarbeide privatisering av både statlige og kommunale barneverntjenester
 • å styrke kunnskapen om barnevernstjenesten ved å legge til rette for mer og bedre informasjon om hvordan barnevernet jobber og hva de kan hjelpe med
 • å rekruttere flere ansatte med minoritetsbakgrunn til jobb i barnevernet
 • å forsterke det tverrfaglige samarbeidet mellom det kommunale barnevernet og Bufetat, og mellom barnevern, barnehage, skole, PPT og helsestasjonene
 • å utvide og styrke tilbudet ved Basen familiesenter
 • å fortsatt styrke helsestasjonene med flere helsesykepleiere
 • å styrke jordmortjenesten i kommunen
 • å styrke helsesykepleier- og sosiallærerfunksjonen i grunnskolen
 • å arbeide for å rekruttere flere mannlige helsesykepleiere
 • å beholde og involvere SLT-koordinator som et viktig koordinerende ledd i kommunens forebyggende arbeid

1.4 Fattigdom blant barn

Haugesund SV vil jobbe for:

 • at barnetrygd og barns inntekt skal holdes utenfor når sosialhjelp beregnes
 • å forebygge og bekjempe barnefattigdom
 • å tilby gratis kulturskole- eller idrettstilbud én gang i uka, og innføre ordning med «opplevelseskort» for kino, teater, friluftsliv mm.
 • å sørge for at alle aktiviteter i skolens regi skal være gratis
 • å tilby gratis ferieklubb om sommeren i samarbeid med frivillige organisasjoner
 • å styrke ordningen med betalingsfritak/-reduksjon for SFO for familier med lavinntekt

-> Gå til kapittel 2

Tilbake til kapitteloversikt

Del dette