open menu

3.3 Grønne veivalg

Haugesund SV vil:

 • samarbeide med fylket om å styrke og videreutvikle kollektivtilbudet slik at det lønner seg å ta buss fremfor bil – blant annet gjennom å:
  • videreføre og utvide 10-kroners bussen
  • øke frekvens i bussavganger rundt arbeidstid start og slutt
  • utvikle prøveordninger med miljøvennlig ringetaxi eller minibusser i sentrum og sentrumsnære områder (jfr. Kolumbus sitt «Hent meg»-prosjekt)
 • intensivere satsingen på sykkelby og prioritere et sammenhengende og trygt sykkelveinett, fremfor utbygging av mer bilvei. Før sykkelveinettet er utbygd vil vi aktivt jobbe for enkle tiltak som for eksempel å;
  • tillate sykling mot kjøreretning i enveiskjørte gater
  • anvise syklisters plass i veibanen med veimerking (”sharrows”)
 • ha omkamp om utbygging av firefeltsvei i Karmsundgata – og si nei til utbygging av mer bilvei som ikke er finansiert, behovs- og klimavurdert.
 • definere egne kollektiv- og samkjøringsfelt på veistrekninger hvor det allerede er flere parallelle kjørefelt
 • at biler som kommunen eier eller leier skal være elbiler, og at kommunen benytter seg av og støtter opp om bildeleordninger.
 • at kommunen går foran som et godt eksempel og tilbyr belønningsordninger for miljøvennlige arbeidsreiser til fots, på sykkel eller med kollektivtransport, og samarbeider med offentlig og privat næringsliv om tilsvarende ordninger.
 • etablere tilstrekkelig med ladestasjoner for elbiler i kommunal og privat regi
 • etablere ladestasjoner for elsykler i sentrum

-> Gå til 3.4

<- Tilbake til 3.2

-> Gå til kapittel 4

<- Tilbake til kapittel 3

Tilbake til kapitteloversikt

Del dette