open menu

3.2 Et levende sentrum for miljø og mangfold

Haugesund SV vil:

 • at Flotmyr skal ha førsteprioritet som byutviklingsprosjekt. Flotmyr skal være et forbilde når det gjelder miljø og sosialt mangfold – med helhetlige, energieffektive løsninger, variasjon i funksjoner og boligtyper tilrettelagt for ulike mennesker og levemåter.
 • arbeide for et områdeløft for Risøy, med aktiv medvirkning fra beboere og velforening
 • jobbe aktivt for ny broforbindelse til Risøy, og stenge Risøybroa for biltrafikk når ny broforbindelse er på plass
 • lempe på parkeringskrav for etablering av boliger i sentrum og legge til rette for bilkollektiv / bildeleordninger ved å stille plasser i kommunale p-hus og p-plasser til disposisjon
 • beholde og videreutvikle Grytå som en grønn lunge og møtested for barn og unge
 • styrke offentlige møteplasser og jobbe for at flere tar i bruk friområder som Byparken, Grytå og Rådhusplassen til kulturelle og sosiale formål
 • stimulere til mer aktivitet og torghandel ved å fjerne torghandleravgift for Rådhusplassen
 • reetablere Byhagen 
 • verne om bebyggelse med historisk og arkitektonisk verdi
 • stimulere til økt utnyttelse av eksisterende, ubenyttet bygningsmasse i sentrum ved å lempe på krav til parkering og uteoppholdsareal
 • legge til rette for mer lek og aktivitet med flere lekeområder i sentrum – sommer og vinter
 • jobbe for utslippsfri bybåt mellom sentrum, Nord-Karmøy og byøyene
 • verne om Vibrandsøy som grønn perle i havet og byen

-> Gå til 3.3

<- Tilbake til 3.1

-> Gå til kapittel 4

<- Tilbake til kapittel 3

Tilbake til kapitteloversikt

Del dette