open menu

2.2 Et helhetlig tilbud i rus og psykiatri

Haugesund SV vil:

 • at folk skal få hjelp på det behandlingsnivået som er best for dem
 • at Haugesund kommune forsterker samhandlingen internt i kommunen og mellom kommunen, helseforetaket og andre instanser for å gi sikre et helhetlig tilbud til mennesker med psykiske lidelser eller rusavhengighet – for eksempel gjennom videreføring og videreutvikling av ACT-teamet 
 • at Stølen skal kunne tas i bruk for mennesker som har behov trygghet og ekstraordinære skjermingstiltak
 • at alle enheter innenfor rus og psykisk helse aktivt involverer pasienter, brukere og pårørende gjennom brukerundersøkelser, brukerråd og erfaringskonsulenter
 • sørge for et verdig og tilrettelagt boligtilbud for mennesker som i kortere eller lengre perioder står uten bolig eller trenger hjelp til bo-trening.
 • sørge for et forpliktende rus- og sosialpolitisk samarbeid med Kirkens bymisjon, Frelsesarmeen og andre ideelle og frivillige organisasjoner på rusfeltet
 • opprette egen sykehjemsavdeling for rusavhengige etter modell fra Stokka sykehjem i Stavanger
 • styrke lavterskeltilbudene og vurdere å igangsette et tverrfaglig rusteam, etter modell fra Stangehjelpa i Stange kommune
 • sette i gang forsøksprosjekt med bemannet røyke/sprøyteromløsning for de tyngste rusmiddelavhengige i tilknytting til helsestasjonen for rusmiddelavhengige
 • tilrettelegge for at rusmiljøet skal ha et tørt og trygt tilholdssted
 • at politiet i Haugesund omstiller seg varslede endringer i norsk narkotikapolitikk

<- Tilbake til 2.1

-> Gå til kapittel 3

<- Tilbake til kapittel 2

Tilbake til kapitteloversikt

Del dette