open menu

2.1 Tillitsbasert og verdig omsorg

Haugesund SV vil:

 • bekjempe alle forsøk på konkurranseutsetting
 • øke andelen heltidsstillinger og øke grunnbemanningen innenfor helse- og omsorgstjenestene
 • legge til rette for turnusordninger og turnusplanlegging som er forutsigbare for arbeidstaker og arbeidsgiver – og tilpassa folk sine liv, f.eks. årsturnus
 • sørge for et tilstrekkelig antall lærling- og praksisplasser og kompetente veiledere i kommunehelsetjenesten.
 • legge til rette for faglig fornying og kompetanseheving i form av kurs eller videreutdanning.
 • styrke det tverrfaglige samarbeidet, blant annet gjennom:
  • mer bruk av tverrprofesjonelle team i hjemmebaserte tjenester
  • at alle sykehjem har tilgang på kompetanse som aktivitører, ernæringsfysiolog, og fysio- og ergoterapeuter og frivilligressurser
 • at alle enheter aktivt involverer pasienter, brukere og pårørende gjennom brukerundersøkelser, brukerråd og erfaringskonsulenter
 • at sykepleiere og vernepleiere blir likestilt med hensyn til rekrutteringstiltak (stipendordninger o.l.) i kommunale tjenester
 • sikre et godt bolig- og aktivitetstilbud til mennesker med utviklingshemming blant annet gjennom økte rekrutteringsmidler, krav om kvalifisert personale, økt grunnbemanning.
 • sørge for at eldre og andre hjelpetrengende som ønsker å bo hjemme gis muligheten til det ved å yte gode kommunale omsorgstjenester av kompetent helsepersonell
 • legge til rette for alternative boligløsninger for eldre, som eldrekollektiv, eldretun og forsterkede omsorgsboliger
 • sikre at mennesker med annen kulturell bakgrunn blir ivaretatt i kontakt med omsorgstjenestene
 • øke antallet legetimer i sykehjemmene

-> Gå til 2.2

-> Gå til kapittel 3

<- Tilbake til kapittel 2

Tilbake til kapitteloversikt

Del dette