open menu

1.3 Tverrfaglig og tidlig innsats til beste for barna

Haugesund SV vil jobbe for:

 • å støtte innføring av bemanningsnorm i barnevernstjenesten
 • å motarbeide privatisering av både statlige og kommunale barneverntjenester
 • å styrke kunnskapen om barnevernstjenesten ved å legge til rette for mer og bedre informasjon om hvordan barnevernet jobber og hva de kan hjelpe med
 • å rekruttere flere ansatte med minoritetsbakgrunn til jobb i barnevernet
 • å forsterke det tverrfaglige samarbeidet mellom det kommunale barnevernet og Bufetat, og mellom barnevern, barnehage, skole, PPT og helsestasjonene
 • å utvide og styrke tilbudet ved Basen familiesenter
 • å fortsatt styrke helsestasjonene med flere helsesykepleiere
 • å styrke jordmortjenesten i kommunen
 • å styrke helsesykepleier- og sosiallærerfunksjonen i grunnskolen
 • å arbeide for å rekruttere flere mannlige helsesykepleiere
 • å beholde og involvere SLT-koordinator som et viktig koordinerende ledd i kommunens forebyggende arbeid

-> Gå til 1.4

<- Tilbake til 1.2

-> Gå til kapittel 2

<- Tilbake til kapittel 1

Tilbake til kapitteloversikt

Del dette