open menu

1.2 En helhetlig og variert skolehverdag

Haugesund SV vil jobbe for:

 • å trygge ressurssituasjonen i Haugesundsskolen
 • at lærernormen anses som et minimumstall for antall lærere på en skole
 • å gi lærerne tillit og fjerne unødvendig testing, kontroll og rapporteringsrutiner for ansatte i skolen
 • at minoritetsspråklige barn får mer morsmålsundervisning og styrket tospråklig opplæring
 • å innføre et gratis skolemåltid ved grunnskolene i Haugesund.
 • at skolene skal ha ressurser til et faglig bemannet skolebibliotek
 • at skolene i Haugesund skal ha en bedre vaktmesterordning
 • skolebygningene på Breidablikkhøyden må rehabiliteres
 • at Brakahaug skole må bygges ut for å tilfredsstille kravene til å være en 1-7-skole
 • at Røvær skole skal bestå som 1-10-skole, og at foreldre som ønsker å gjøre bruk av retten til fritt skolevalg på ungdomstrinnet, skal kunne sende barna til en ren ungdomsskole i Haugesund.
 • at ingen ungdomsskoler i Haugesund har mer enn ca. 500 elever
 • å sikre et godt og inkluderende SFO-tilbud for alle, blant annet gjennom:
 • gratis kjernetid på SFO for 1. trinn (ettermiddagsmodell fram til kl. 15)
  • innføring av søskenmoderasjon
  • styrke ordningen med betalingsfritak/betalingsreduksjon for familier med lavinntekt
 • å styrke kulturskolen gjennom samlokalisering og samarbeid med grunnskolen
 • å sikre nok ressurser til den pedagogisk-psykologiske rådgivningstjenesten, PPT, for å unngå ventelister
 • at PPT prioriterer barn og unge med psykososiale utfordringer på lik linje med faglige utfordringer
 • at kommunen sørger for nok ressurser til innføring og implementering av nytt læreplanverk (LK20)
 • at skolene og lærerne på alle trinn i grunnskolen skal ha en gjennomtenkt pedagogisk praksis når det gjelder lekser
 • legge til rette for skolelekser framfor hjemmelekser for de yngste elevene (1.-4. trinn)

-> Gå til 1.3

<- Tilbake til 1.1

-> Gå til kapittel 2

<- Tilbake til kapittel 1

Tilbake til kapitteloversikt

Del dette