Vår tids oppgaver

Publisert av: Sosialistisk Venstreparti Publisert: 02. juni 2021
Oppdatert: 02. juni 2021
Lesetid: ca. 4 min

Vi former vår egen framtid. Det er mulig å skape en rettferdig og miljøvennlig verden, et samfunn der rikdom og makt er rettferdig fordelt, med frihet og like rettigheter for alle og der vi lever sammen innenfor naturens tålegrense.

Mye må forandres. Millioner lever med undertrykking og krig, ulikheten i makt og rikdom vokser og miljøkrisa truer livsgrunnlaget vårt.

Det kapitalistiske systemet må erstattes – nasjonalt og globalt – av et demokratisk, bærekraftig og behovsstyrt økonomisk system. Det er sosialisme.

Vi har en lang vei å gå for å oppnå full frigjøring uavhengig av kjønn. Patriarkatet begrenser menneskers frihet og rammer alle, men kvinner er de som taper mest. Derfor er SV et feministisk parti.

Naturens rikdom er fantastisk og selve grunnlaget for livet til menneskene på jorden. Naturen gir oss mat og vann, ren luft, materialer og verdifulle ressurser. Livsgrunnlaget er truet av rovdrift og forurensing, og klimaet på jorden er i dramatisk endring. Livsgrunnlaget for menneskene ødelegges, og framtidige generasjoner fratas muligheten til gode liv. Derfor er SV også et miljøparti.

Det er avgjørende at utfordringene vi står overfor løses av mennesker i fellesskap. Da må alle kjenne at samfunnet virker for dem. Vi vil skape et samfunn for de mange, ikke for de få.

SV vil mobilisere til innsats for fem store oppgaver:

Et Norge for de mange, ikke for de få

Velstanden vi skaper sammen må fordeles rettferdig.

I nesten hele det forrige århundret gikk inntektsforskjellene i Norge ned. De siste tiårene har dette snudd. Norsk arbeidsliv trues av sosial dumping og angrep på faglige rettigheter. Vi ser også en opphoping av stadig større formuer på få hender. Det er uakseptabelt at ulikheten vokser og at mange er fattige i vårt land. Vi må bekjempe klasseforskjellene ved å redusere inntektsforskjeller, stoppe sosial dumping, hindre at skatteflukt undergraver arbeidslivet og velferden vår og sørge for at samfunnet fungerer for alle.

Et Norge for de mange, ikke for de få, er den første store oppgaven SV vil kjempe for.

En framtid som er økologisk bærekraftig

Å løse miljøproblemene er, sammen med kampen mot global fattigdom, vår tids største utfordring. En rettferdig verden er ikke mulig å oppnå uten økologisk bærekraft. På samme måte er det lettere å vinne oppslutning om nødvendige miljøtiltak i et samfunn med små forskjeller.

Det er verdens fattige som rammes hardest av farlige klimaendringer. Det er umulig å skape enighet om nødvendige globale utslippsreduksjoner hvis ikke den rike delen av verden tar sitt historiske ansvar for å ha skapt problemet. Klimarettferdighet innebærer at alle land bidrar til å løse klimaproblemet ut fra sitt historiske ansvar og sin økonomiske kapasitet.

Som et rikt land har Norge et spesielt stort ansvar for å bygge et nullutslippssamfunn og bevare naturmangfoldet. Hensynet til natur og miljø må gjennomsyre politikken og gå foran snevre økonomiske interesser i alle beslutninger.

En framtid som er økologisk bærekraftig er den andre store oppgaven SV vil kjempe for.

Frihet for alle, ikke for de få

Reell innflytelse og frihet til å utfolde seg er viktig for alle.

Frihet krever sterke rettigheter og et utvidet folkestyre, men også økonomisk og sosial trygghet som gir et godt grunnlag til å ta valg. SV vil erstatte markedsmakt med avgjørelser i folkevalgte organer og utvikle et demokrati som ikke stopper ved inngangsdøra til arbeidsplassen. Vi trenger et mer deltakende demokrati, med aktiv folkelig medvirkning i viktige avgjørelser.

Alle typer av maktforhold må utfordres når frihet for alle er målet. Kjønnsmakten i samfunnet må bekjempes for å oppnå frigjøring. Diskriminering på bakgrunn av religion, seksuell orientering, etnisk bakgrunn eller funksjonshemming er undertrykkende og opprettholder ufrihet. Et mangfoldig fellesskap styrker friheten, ensretting svekker den.

Reell frihet for alle og et sterkt demokrati er den tredje store oppgaven SV vil kjempe for.

Feminisme og et likestilt Norge

SVs mål er et samfunn der kjønn ikke begrenser menneskers frihet. SV er et feministisk parti. Det betyr at vi erkjenner at makt og ressurser er systematisk skjevt fordelt mellom kvinner og menn – og at vi vil gjøre noe med det. Seksuell trakassering og skjønnhetstyranniet er problemer som i størst grad rammer kvinner. Menns vold mot kvinner skjer i alle samfunn. Skal vi sikre full likestilling må vi fjerne de undertrykkende maktstrukturene og sikre alle selvbestemmelse over egen kropp og eget liv.

Vårt mål er en verden hvor alle kan leve ut sin identitet, seksualitet, kjærlighet, kjønnsuttrykk og kjønnsidentitet uten fare for å bli diskriminert eller trakassert. En slik frihet for alle er nødvendig for å utvikle et sosialistisk samfunn.

Feminisme og det å sikre full kvinnefrigjøring er derfor den fjerde store oppgaven SV kjempe for.

Global rettferdighet

Det trengs en radikal omfordeling av makt og ressurser på global basis, både for å sikre alle mennesker et godt liv, og for å stanse miljøkrisen. Sosial utjevning må til både mellom land, og internt i land, for å sikre at økonomisk utvikling kan komme alle til gode. Globale miljøproblemer må løses gjennom internasjonalt samarbeid. Det må gjøres store kutt i klimagassutslippene, og mest i de rikeste landene.

SV ønsker en global demokratisering der makt fordeles mer rettferdig, slik at utbyttingen av fattige mennesker opphører. Krig og konflikt må forebygges gjennom en økonomisk utvikling basert på mer rettferdig fordeling av verdens ressurser og gjennom fredsskapende arbeid.

Radikal omfordeling av makt og ressurser og en mer fredelig verden er den femte store oppgaven SV vil kjempe for.

I møte med økende forskjeller i makt og rikdom, økende internasjonal uro, og klimaendringer som forandrer vårt livsgrunnlag, er det lett å miste motet. Mange steder er det motløshetens politikk, fryktens og mistroens politikk, som vokser fram når folk opplever at hardt arbeid ikke lenger er nok til å kunne skape et godt liv.

SV vet at en politikk for forandring – for rettferdighet, frihet og en løsning på miljøkrisa – ikke bare er nødvendig, men også mulig. Velkommen med i kampen for sosialisme.