open menu

SV fra A til Å

Likestilling

Det norske samfunnet preges fortsatt av mangel på likestilling. SV er et feministisk parti og kjemper for at alle mennesker deltar i samfunnet på like vilkår, uavhengig av hvordan de ser ut, hvem de elsker eller om de er kvinne eller mann.

 

Fakta

 • Kvinner i Norge har høy yrkesdeltakelse sammenliknet med andre land (77 prosent).
 • Norge er et av verdens mest likestilte land (Global Gender Gap Index).
 • Omlag 40 prosent kvinner på Stortinget og i den politiske eliten.
 • Arbeidslivet er omtrent like kjønnsdelt som for 20 år sidene.
 • Kvinner tjener 85 kroner for hver 100-lapp menn tjener.
 • 3 av 4 toppledere er menn.
 • 8 av 10 ordførere er menn.
 • Likestilling er den lavest prioriterte målsetningen i skolen.
 • 13 prosent av unge kvinner opplever seksuell trakassering på jobben.
 • 70 000 deltidsansatte ønsker heltid. Ufrivillig deltid er vanligst i kvinnedominerte yrker.

 

Dette vil SV

 • Lovfeste retten til heltid.
 • Trepartsavtale for likestilling i arbeidslivet.
 • Tiltak for likelønn, f.eks likelønnspott.
 • Endre valgloven for å sikre likestilling i folkevalgte forsamlinger.
 • En landsdekkende programsatsing for frie utdanningsvalg.
 • Flerårig satsing i skolen mot seksuell trakassering.
 • At alle fedre gis selvstendig uttaksrett, i første omgang til permisjon tilsvarende fedrekvoten.
 • Styrke den statlige gjennomføringsevnen i likestillingspolitikken.
 • At likestillings- og diskrimineringsnemnda kan tilkjenne oppreisning i diskrimineringssaker.

 

Dette har SV gjort

 • Innført felles ekteskapslov slik at homofile og heterofile nå er likestilt. I 2004 fremmet SV forslaget for første gang og fikk kun våre egne stemmer. I 2008 vant vi fram og loven tråde i kraft fra 2009.
 • Innført diskriminerings- og tilgjengelighetsloven og en lov som forbyr diskriminering av LHBT-personer.
 • Innført tredelt foreldrepermisjon.
 • Liklestilt turnus og skift.
 • Deltidsarbeidende som jobber mye utover stillingsprosent får rett til økt stilling.
 • Gjennomført en barnehagerevolusjon og innført full barnehagedekning
 • Etablerer fire regionale kompetansemiljø for likestilling.