Luftforurensing

SV mener vi må sikre folk ei luft det er trygt å puste i. Det må bli slutt på at folk blir bedt om å holde seg inne for at bilene skal kunne kjøre fritt.  Flere byer sliter med for høy luftforurensning. Barn, gravide, syke og eldre er særlig sårbare. Folk med allergi, astma, luftveislidelser får ekstra helseplager. Hjertesyke mennesker blir sykere og kan dø for tidlig.

417 000 døde for tidlig grunnet luftforurensning i Europa i 2018. 1400 av disse var i Norge, viser en rapport fra Det europeiske miljøbyrået. I hovedsak kommer luftforurensingen i Norge fra bilkjøring, men også vedfyring i gamle ovner, utslipp fra industri og skip i havner er et problem. SV vil redusere biltrafikken i byområdene og i stedet satse på kollektivtrafikk, gående og syklende. I tillegg vil vi jobbe for at alle nye biler som selges i 2023 er nullutslippsbiler, vi vil legge begrensninger på cruisetrafikk og innføre landstrøm og støtter tilskuddsordninger for å bytte gamle vedovner.

SVs forslag til løsninger: