Arbeidslivskriminalitet

Eit organisert arbeidsliv med sterke fagforeiningar, faglege rettar og tariffavtaler er avgjerande for å utjamne maktforholda i arbeidslivet og hindre utnytting av arbeidsfolk. Stadig fleire bransjar opplever arbeidslivskriminalitet, og difor er det viktig å styrke arbeidet mot arbeidslivskriminalitet og tvangsarbeid. Sosial dumping må bekjempast gjennom å ta tilbake kontrollen over arbeidsmarknaden. Svekkinga av arbeidsmiljølova som Solberg-regjeringen gjennomførte må reverserast.

Den norske modellen, i form av trepartssamarbeidet mellom arbeidarane, arbeidsgivarane og staten, er truga, mellom anna gjennom svekking av arbeidstakarorganisasjonane i delar av arbeidslivet. Useriøse aktørar bidrar til at svart arbeid kan vakse fram. Trepartssamarbeidet og det kollektive avtalesystemet må styrkast og videreutviklast. Det norske arbeidslivet skal vere trygt for alle arbeidstakarar.

SV vil: