open menu

En kulturell bydel det er fint å bo i

Alna SV vil

 • jobbe for å etablere en variert boligmasse i hver enkelt del av bydelen
 • unngå høy konsentrasjon av små leiligheter
 • øke tilbudet av rekkehus i områder hvor det i dag stort sett er blokker
 • jobbe for et nytt områdeløft i en del av bydelen i tillegg til det pågående løftet på Haugerud/Trosterud.
 • jobbe for at Groruddalssatsingen i tillegg til de nevnte områdeløftene gjennomfører enkelttiltak i andre nærområder, der de fysiske omgivelsene eller de sosiale forholdene gjør det nødvendig.
 • jobbe for at skoler, barnehager og andre offentlige bygg enkelt og gratis kan brukes til møteaktivitet for frivillige organisasjoner i bydelen
 • jobbe for et tryggere byrom i samråd med politi, natteravner og utekontakt
 • jobbe for at det etableres frivillighetssentral i nærområdet Teisen / Ulven
 • at tomme kommunale lokaler, som låven ved Nordre Trosterud Gård, tas i bruk og fylles med aktivitet
 • at bydelen tilbyr rimelig utleie eller gratis utlån av utstyr til idrett, kultur og andre fritidsaktiviteter
 • videreføre støtten til visekveldene på Tveten gård
 • støtte nabolagsinitiativ ved å videreføre eller øke tildelingene til frivilligmidler, grønne midler og festivalmidler.
 • jobbe for etablering av en kulturell attraksjon i bydelen vår, som for eksempel kino, kulturhus eller badeanlegg, som vil løfte bydelens kulturtilbud og være et godt møtested for folk i alle aldre
 • legge til rette for og oppmuntre til mer gatekunst i bydelen
 • jobbe for at det bygges flere helårsfotballbaner i bydelen
 • jobbe for at det bygges en cricketbane med tribuner i bydelen
 • bidra til flere grønne områder til dyrking i bydelen, støtte arbeidet med å få en parsellhage ved Enga langs Mariholtveien
 • arbeide for at parker og andre grønne byrom beplantes med bærbusker og frukttrær
 • beholde kirkene i bydelen
 • at det opprettes språkskoler for voksne i sommermånedene
 • styrke lokale organisasjoner som LIN etc.
 • at det ved utbygging av nye boliger tas hensyn til eksisterende bebyggelse
 • gå imot utbyggingsforslaget på Lindeberg og jobbe for grøntområder og lavere byggehøyde.

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter