open menu

Kommunereformen er en trussel mot lokaldemokratiet i Akershus

Våren 2016 blir viktig for kommune-Norge. Kommunereformen er i sluttfasen. Fylkesmannen skal innstille til Stortinget om hvilke kommuner som skal slå seg sammen. Det kan gi varige endringer i vilkårene for lokaldemokratiet vårt.

Målene for reformen har vært gode og likeverdige tjenester, helthetlig og samordna samfunnsutvikling, bærekraftige og økonomisk robuste kommuner og et styrket lokaldemokrati.
Kommunereformen kan være bra for noen – men ikke for alle. Verken forskning, resultater etter kommunestørrelse eller erfaringer fra andre sammenslåinger kan dokumentere at større blir bedre for kommunene i Akershus.

 
Kommunene kan aldri bli så store at de kan få et overordnea ansvar for helhetlig arealplanlegging. For kommuner med over 15 000 innbyggere, antas sammenslåing å ha liten effekt. Akershus SV frykter større kommuner vil føre til mer byråkrati og mindre fleksibilitet i tjenestetilbudet. Store sammenslåtte kommuner gir også større muligheter for å privatisere kommunale tjenester.

 
Større kommuner gir færre politikere per innbygger og maktkonsentrasjon. Makta flyttes bort fra folk, men også over til byråkratiet om styringa skal bli mer overordna. Forskning viser at lokaldemokratiet blir svekka med større kommuner.

 
Reformen er ikke et folkekrav, slik den blå-blå regjeringa påstår. Stortinget har lagt til grunn at kommunene selv skal avgjøre. Dette må staten følge opp. Akershus SV krever at lokaldemokratiet får avgjøre framtida til sin egen kommune. Akershus SV mener det ikke er fylkesmannens oppgave å «true» kommuner som mener de står seg best alene. Dette strider mot godt lokaldemokrati og forutsetningene med reformen. Akershus SV sier nei til tvangssammenslåing av kommuner.

 
Akershus SV ønsker folkeavstemning om kommunereformen, og at også 16-åringer skal få stemme.

 
Tom retorikk og skjulte agendaer om sentralisering av makt, privatisering av oppgaver og saldering av fylkeskommunen må ikke vinne fram. Akershus SV krever at Fylkesmannen og Stortinget baserer sine beslutninger på faglig grunnlag og reell frivillighet.

Del dette